Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.
1Móz 46:13


2. vers

Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala.
2Sám 24:2 2Sám 24:9


3. vers

Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind főemberek valának.


4. vers

És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és sok fiuk is.


5. vers

Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestől.


6. vers

Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel, hárman.
1Móz 46:21


7. vers

Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának.


8. vers

Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai.


9. vers

Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának.


10. vers

Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.


11. vers

Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra.


12. vers

Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia.


13. vers

Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai.
1Móz 46:24


14. vers

Manasse fiai: Aszriel, kit szüle az ő felesége. Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját.


15. vers

Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak.
4Móz 27:1


16. vers

Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek: annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.


17. vers

Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt.


18. vers

Az ő huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát.


19. vers

Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.


20. vers

Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát.
4Móz 26:35


21. vers

Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák.


22. vers

Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, a kihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala.
Jób 2:11


23. vers

Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában.


24. vers

Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé.


25. vers

Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán.


26. vers

Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma.


27. vers

Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.
4Móz 13:9 Józs 1:1


28. vers

Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig;


29. vers

És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai.
1Móz 48:5


30. vers

Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő hugok.


31. vers

Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt.
1Móz 46:17


32. vers

Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő hugokat.


33. vers

Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai.


34. vers

Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.


35. vers

Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál.


36. vers

Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra.


37. vers

Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.


38. vers

Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.


39. vers

Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.


40. vers

Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei