Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Józsué könyve

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.
4Móz 34:3


2. vers

Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul.


3. vers

És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;


4. vers

Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.


5. vers

Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik.


6. vers

És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez.
Józs 18:17


7. vers

És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé.
Józs 18:16


8. vers

Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén.
Józs 18:16


9. vers

És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak.
Józs 15:60


10. vers

Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth-Semesnek és átmegy Timnának.


11. vers

Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.


12. vers

A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint.
4Móz 34:6


13. vers

Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának városát, azaz Hebront.
Józs 14:13


14. vers

És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.
Bir 1:10 Bir 1:20


15. vers

És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer volt.


16. vers

És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül.
1Sám 17:25


17. vers

Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül.
Bir 1:12 Bir 1:14 Bir 3:9


18. vers

És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?


19. vers

Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.


20. vers

Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.


21. vers

A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;


22. vers

Kina, Dimóna és Adada;


23. vers

Kedes, Hásor és Ithnán;


24. vers

Zif, Télem és Bealóth;


25. vers

Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;


26. vers

Amam, Séma és Móláda;


27. vers

Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;


28. vers

Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;


29. vers

Baála, Ijjim és Eczem;


30. vers

Elthólád, Keszil és Hormah;


31. vers

Siklág, Madmanna és Szanszanna;


32. vers

Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.


33. vers

A síkságon; Esthaól, Czórah és Asnáh;
Bir 13:25


34. vers

Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;


35. vers

Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;


36. vers

Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.


37. vers

Senán, Hadása és Migdal-Gad;


38. vers

Dilán, Miczpe és Jokteél;


39. vers

Lákis, Boczkát és Eglon;


40. vers

Kabbon, Lahmász és Kitlis;


41. vers

Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.


42. vers

Libna, Ether és Asán;


43. vers

Jifta, Asná és Neczib;


44. vers

Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui.
Józs 19:29


45. vers

Ekron, ennek mezővárosai és falui.
1Sám 5:10


46. vers

Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.


47. vers

Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.
4Móz 34:6


48. vers

A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;


49. vers

Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;


50. vers

Anáb, Estemót és Anim;


51. vers

Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.


52. vers

Aráb, Dúma és Esán;


53. vers

Janum, Béth-Tappuah és Aféka;


54. vers

Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.


55. vers

Maón, Karmel, Zif és Júta;


56. vers

Jezréel, Jokdeám és Zánoah;


57. vers

Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.


58. vers

Halhul, Béth-Czúr és Gedor;


59. vers

Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.


60. vers

Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.


61. vers

A pusztában: Béth-Arabá, Middin és Szekáka;


62. vers

Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.


63. vers

De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.
2Sám 5:6 2Sám 5:8


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei