Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Az egész Izráel megszámláltatván nemzetségeik szerint, beirattak az Izráel és Júda királyainak könyvébe, a kik gonoszságukért Babilóniába vitetének.
2Kir 24:15 2Kir 24:16 2Kir 25:11


2. vers

A legelső lakosok az ő jószágaikon s városaikban, ezek: Izráeliták, papok, Léviták és Nétineusok.


3. vers

Mert Jeruzsálemben laktak a Júda fiai közül s Benjámin fiai közül, Efraim és Manasse fiai közül valók:


4. vers

Utái, Ammihud fia, ki Omri fia, ki Imri fia, ki Báni fia, a Pérecz fiai közül való, ki Júda fia vala.
1Krón 4:1


5. vers

A Silóniták közül, Asája, ki elsőszülött vala s ennek fiai.


6. vers

A Zérah fiai közül: Jéluel és az ő atyjafiai, hatszázkilenczvenen.


7. vers

A Benjámin fiai közül: Sallu, Mésullám fia, ki Hodávia fia, ki Hasénua fia.


8. vers

Ibnéja, Jérohám fia, és Ela, Uzzi fia, ki Mikri fia, és Mésullám, Séfátja fia, ki Reuel fia, ki Ibnija fia vala.


9. vers

Testvéreik, nemzetségeik szerint, kilenczszázötvenhatan valának; ezek mind családfők voltak az ő atyjok háznépe szerint.


10. vers

A papok közül is: Jedája, Jéhojárib és Jákin.


11. vers

Azária, Hilkia fia, ki Mésullám fia, ki Sádók fia, ki Mérajót fia, ki Ahitubnak, az Isten háza főgondviselőjének fia vala.


12. vers

És Adája Jérohám fia, ki Pashúr fia, ki Málkija fia; Maasai, Adiel fia, ki Jahzéra fia, ki Mésullám fia, ki Mésillémit fia, ki Immer fia.


13. vers

Ezeknek atyjokfiai az ő családjaiknak fejei, ezerhétszázhatvanan valának, buzgók az Isten háza dolgának munkájában.


14. vers

A Léviták közül Semája, Hásub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, a Mérári fiai közül.
1Krón 6:1


15. vers

Bakbakkár, Héres és Galál, és Mattánia, a Mika fia, ki Zikri fia, ki Asáf fia vala.
Zsolt 73:1


16. vers

Obádia, a Semája fia, Galál fia, ki Jédutun fia, és Bérékia, Asa fia, ki Elkána fia, a ki Nétofáti faluiban lakik vala.


17. vers

És az ajtónállók: Sallum, Akkúb, Talmon, Ahimán és ezek testvérei; Sallum pedig fő vala.


18. vers

(És ennek mindez ideig a királykapun van helye napkelet felől.) Ezek az ajtónállók a Léviták rendje szerint.


19. vers

Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia, és ennek rokonságai a Kórakhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának őrizői valának, mint az ő atyáik az Úr seregében őrizték vala a bejáratot,


20. vers

Mikor Fineás, az Eleázár fia volt egykor az ő előljárójok, kivel az Úr vala.
4Móz 25:7


21. vers

Zakariás, a Meselémia fia, a gyülekezet sátorába való bejárat őrizője.


22. vers

Ezek mind választott ajtónállók voltak, kétszáztizenketten; kik az ő faluikban, nemzetségök szerint, megszámláltattak volt; kiket Dávid rendelt és Sámuel próféta az ő tisztökbe.
1Sám 16:1 1Sám 16:13


23. vers

Ők és fiaik őrizik vala renddel az Úr házának, a sátornak kapuit.


24. vers

Négyfelé valának az őrizők: napkeletre, napnyugotra, északra és délre.


25. vers

És ezeknek atyjokfiai az ő faluikban valának, de minden hetednap amazokhoz felmenének Jeruzsálembe bizonyos ideig.


26. vers

De a kapunállók négy főemberének állandó megbizatásuk volt. Ezek a Léviták őrizik vala a kamarákat és az Isten házának kincseit.
1Kir 6:5 1Kir 7:51


27. vers

És az Úrnak háza körül hálnak vala, mivelhogy az őrzés az ő tisztök volt, és minden reggel ők nyitják vala meg az ajtókat.


28. vers

És ő közülök némelyek a szolgálati edényekre viselnek vala gondot; mert mind a kivitelnél, mind a visszavitelnél számon veszik vala azokat.
2Móz 27:3


29. vers

Ugyanazok közül választattak vala némelyek másféle edénynek, a szenthely minden eszközeinek, a lisztnek, bornak, olajnak, tömjénnek és fűszereknek gondviselésére.


30. vers

A papok fiai közül valók csinálják vala fűszerekből a drágakenetet is.
2Móz 30:22 2Móz 30:33 2Móz 30:34 2Móz 30:38


31. vers

Továbbá Mattitja, a Léviták közül való (ki elsőszülötte a Kórakhiták közül való Sallumnak), a serpenyőkre visel vala gondot.
3Móz 2:5


32. vers

A Kéhátiták fiai és azok atyjokfiai közül rendeltettek volt a szent kenyérnek gondviselésére, hogy minden szombaton megkészítsék azt.
3Móz 24:5 3Móz 24:6 3Móz 24:8


33. vers

Ezek közül valók valának az éneklők is, a Léviták közül a családfők, a kik szabadosok valának egyéb tiszttől az ő kamarájokban; mert éjjel és nappal szolgálattal tartoznak vala.
Zsolt 134:1 Zsolt 134:3


34. vers

Ezek a Léviták között családfők nemzetségök szerint, főemberek, és ezek Jeruzsálemben laktak.


35. vers

Gibeonban pedig laktak a Gibeon atyja, Jéhiel, és az ő feleségének neve Maaka.
1Krón 8:29 1Kir 3:4


36. vers

Az ő elsőszülött fia Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nér és Nádáb.


37. vers

Gedor, Ahió, Zékária és Miklót.


38. vers

Miklót pedig nemzé Simámot. Ezek is az ő atyjokfiai átellenében laktak Jeruzsálemben az ő testvéreikkel.


39. vers

Nér nemzé Kist, Kis nemzé Sault, Saul pedig nemzé Jonathánt, Málkisuát, Abinádábot és Esbaált.
1Krón 8:33


40. vers

Jonathán fia Méribbaál; és Méribbaál nemzé Mikát.


41. vers

Mika fiai: Piton, Mélek és Táréa.


42. vers

Akház pedig nemzé Jahrát, Jahra nemzé Alémetet, Azmávetet, Zimrit, Zimri pedig nemzé Mósát.


43. vers

Mósa nemzé Bineát, ennek fia Réfája, ennek fia Elása, ennek fia Ásel.


44. vers

Áselnek hat fia volt, kiknek neveik; Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek Ásel fiai.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei