Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

A mikor gyógyítani akarnám Izráelt, akkor tudódik ki Efraim vétke és Samaria gonoszsága; mert csalárdul cselekesznek, tolvaj tör be, és rabló fosztogat az utczán.


2. vers

És eszökbe sem veszik, hogy emlékezem minden gonoszságukra. Most körülvették őket az ő cselekedeteik, a melyek színem előtt vannak.


3. vers

Gonoszságukkal gyönyörködtetik a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket.


4. vers

Mindnyájan házasságtörők; olyanok, mint a kemencze, a melyet befűt a sütő; szünetel a tüzeléssel, a tészta bekovászolásától annak megkeléséig.


5. vers

Királyunk napján a fejedelmek beteggé lesznek a bor hevétől; csúfolóknak nyújtja az ő kezét.


6. vers

Mert, mint kemencze, közelednek álnokságukban az ő szívökkel. Egész éjszaka alszik az sütőjök; reggel ég, mint a lángoló tűz.


7. vers

Mindnyájan tüzesek, mint a sütő kemencze, és megemésztik biráikat. Királyaik mind elhullottak. Nincs köztök senki, a ki hozzám kiáltana.


8. vers

Efraim összekeveredett a népekkel. Olyanná lőn az Efraim, mint a meg nem fordított pogácsa.
Zsolt 106:35


9. vers

Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre.


10. vers

Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és még sem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenökhöz, és nem keresik őt mindennek daczára sem.
Hós 5:5 Ámós 8:7


11. vers

És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag! Égyiptomhoz kiáltanak, Assiriához folyamodnak.
Hós 5:13 2Kir 15:17 2Kir 15:20


12. vers

De a mint mennek, kiterjesztem hálómat ellenök; levonszom őket, mint az ég madarát; megbüntetem őket az ő gyülekezetöknek adott kijelentés szerint.


13. vers

Jaj nékik, mert eltávoztak én tőlem! Pusztulás reájok, mert vétkeztek ellenem. Én ugyan megszabadítám őket; de ők hazugságot szólnak ellenem!
Ésa 30:1 Ésa 30:10


14. vers

És nem kiáltanak hozzám szívökből, hanem ordítoznak ágyasházaikban; a búza és a must miatt gyűlnek egybe; ellenem fordulnak.
Ésa 29:13


15. vers

Pedig én tanítottam őket, én erősítettem meg karjokat, és ők mégis gonoszt gondolnak ellenem.


16. vers

Megtérnek, de nem a magasságos Istenhez. Olyanok, mint a csalárd kézív. Fegyvertől hullnak el fejedelmeik, az ő nyelvöknek mérge miatt. Ez lesz gyalázatjok Égyiptom földén.
Zsolt 78:57


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei