Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

A Úr igéje, a mely lőn Hóseáshoz, a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izráel királyának idejében.


2. vers

A mikor beszélni kezde az Úr Hóseással, monda az Úr Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket; mert paráználkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat.


3. vers

Elméne tehát és elvevé Gómert, Diblajim leányát; és az teherbe esék, és fiút szűle néki.


4. vers

És mondá az Úr néki: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izráel házának királyságát.
2Kir 9:1 2Kir 9:7 2Kir 10:1 2Kir 10:31


5. vers

És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izráel ívét a Jezréel völgyében.


6. vers

Ismét teherbe esék, és leányt szűle. És mondá néki az Úr: Nevezd őt Ló-Rukhámáhnak; mert nem kegyelmezek többé az Izráel házának, hogy akármiképen könyörülnék rajtok.


7. vers

De a Júda házának megkegyelmezek és megtartom őket az Úr, az ő Istenök által; de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által.
Zak 4:6


8. vers

Mikor elválasztá Ló-Rukhámáht, ismét teherbe esék, és fiút szűle.


9. vers

És mondá az Úr: Nevezd őt Ló-Amminak; mert ti nem vagytok az én népem, s én sem leszek a tiétek.


10. vers

De mégis annyi lesz az Izráel fiainak száma, mint a tenger fövenye, a mely meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik; és lészen, hogy a hol az mondatott nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Istennek fiai!
Róm 9:25 Róm 9:26 1Pét 2:10


11. vers

És összegyűlnek Júda fiai és Izráel fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljúnek az országból, mert nagy lesz a Jezréel napja!
Ésa 11:1 Ésa 11:14 Jer 3:18 Ezék 37:19 Ezék 37:28


12. vers

Mondjátok atyátokfiainak: Ammi! és a ti húgaitoknak: Rukhámáh!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei