Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Halljátok meg az Úrnak beszédét Izráel fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön.
Mik 6:2


2. vers

Hamisan eszküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.
Ezék 22:6 Ezék 22:12 Ámós 4:1 Ámós 5:7 Ámós 10:11 Ámós 10:12 Ámós 6:12 Ámós 8:4 Ámós 8:6 Mik 2:1 Mik 2:2 Mik 2:8 Mik 2:9 Mik 3:2 Mik 3:3 Mik 3:9 Mik 3:10 Mik 3:11 Mik 6:10 Mik 6:12


3. vers

Azért búsul a föld és elerőtlenül minden, a mi azon lakik, a mező vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszíttetnek.
Ámós 5:16 Ámós 5:17


4. vers

Mindazáltal senki se perlekedjék, és senki se feddőzzék! hiszen a te néped olyan, mint azok, a kik a pappal czivódnak.


5. vers

De elesel nappal és elesik veled a próféta is éjjel; anyádat is elveszítem.


6. vers

Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.
Hós 4:1 Hós 4:14 Jer 4:22 Ésa 5:13


7. vers

Mennél számosabbak lettek, annál inkább vétkeztek ellenem; de gyalázatra fordítom dicsőségöket!


8. vers

Népem vétkéből élősködnek ők és bűneik után áhítozik lelkök.


9. vers

De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem őket az ő útaikért, és megfizetek néki cselekedeteiért.
Ésa 24:12


10. vers

Esznek majd, de meg nem elégesznek; fajtalankodnak, de nem szaporodnak, mert megszüntek az Úrra vigyázni.
Hós 9:2 Mik 6:14 Hós 8:14 Hós 12:16


11. vers

Paráznaság, bor és must elveszi az észt!
Hós 5:4


12. vers

Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálczája mond néki jövendőt; mert a fajtalanság lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő Istenök megett.
Jer 2:27 Hós 5:4


13. vers

A hegyek tetején áldoznak és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a tölgyfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért paráználkodnak a ti leányaitok, és házasságtörők a ti menyeitek.
Ezék 20:28


14. vers

Nem büntetem meg leányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert ők magok is félremennek a paráznákkal és áldoznak a kurvákkal. De az értelmetlen nép elbukik.
Ámós 2:7


15. vers

Ha te paráználkodol is Izráel, csak a Júda ne vétkezzek! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel Beth-Avenbe! és ne esküdjetek így: Él az Úr!


16. vers

Mert szilajkodik Izráel mint a szilaj üsző; most tágas földön legelteti őket az Úr, mint a bárányt.


17. vers

Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd hát magára!
Hós 7:16


18. vers

Ivásuk elfajult, untalan paráználkodnak; igen szeretik pajzsaik a gyalázatot.
Zsolt 47:9


19. vers

Szárnyaihoz köti őt a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei