Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes ötödik könyve a törvény summája

34. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1. vers

És felméne Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, a mely átellenben van Jérikhóval; és megmutatá néki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig;
5Móz 32:49 5Móz 32:50


2. vers

És az egész Nafthalit, Efraim és Manassé földét, az egész Júda földét a túlsó tengerig;


3. vers

És a déli tartományt, és Jérikhónak, a pálmafák városa völgyének környékét, Czoárig.
Bir 1:16


4. vers

És monda néki az Úr: Ez a föld az, a mely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át.
1Móz 12:7 1Móz 28:13 5Móz 32:52


5. vers

És meghala ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr szava szerint.
5Móz 32:48 5Móz 32:50


6. vers

És eltemeték őt a völgyben, a Moáb földén, Béth-Peórral átellenben; és senki sem tudja az ő temetésének helyét e mai napig.
Júd 1:9


7. vers

Mózes pedig száz és húsz esztendős volt, mikor meghalt; nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje.
5Móz 31:2


8. vers

És siraták Izráel fiai Mózest a Moáb mezőségén harmincz napig; és eltelének a Mózes siratásának, azaz gyászolásának napjai.
1Móz 50:3 4Móz 20:29


9. vers

Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek lelkével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
4Móz 27:18 4Móz 27:21


10. vers

És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, a kit ismert volna az Úr színről-színre:
2Móz 33:11 4Móz 12:8


11. vers

Mindazokban a jelekben és csudákban, a melyekért küldötte vala őt az Úr, hogy véghez vigye azokat Égyiptom földén, a Faraón, minden ő szolgáján, és az ő egész földén;
2Móz 4:21


12. vers

És mindama hatalmas erőben, és mindama nagy rettenetességben, a melyeket véghez vitt Mózes az egész Izráel szemei előtt.
2Móz 14:21 2Móz 14:27 2Móz 15:23 2Móz 15:25


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


A Szent Biblia könyvei