Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

33. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.


2. vers

(Megírá pedig Mózes az ő kijövetelöket az ő szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik, az ő kijövetelök szerint.


3. vers

Elindulának Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára.
2Móz 12:37


4. vers

(Az égyiptombeliek pedig temetik vala azokat a kiket megölt vala az Úr ő közöttök, minden elsőszülöttjöket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)
2Móz 12:12


5. vers

És elindulának Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.


6. vers

És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, a mely van a pusztának szélén.
2Móz 13:20


7. vers

És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt,
2Móz 14:2


8. vers

És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában.
2Móz 15:23


9. vers

És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.
2Móz 15:27


10. vers

És elindulának Élimből, és tábort ütének a Veres tenger mellett.


11. vers

És elindulának a Veres tengertől, és tábort ütének a Szin pusztájában.
2Móz 16:1


12. vers

És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.


13. vers

És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.


14. vers

És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize.
2Móz 17:1


15. vers

És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sinai pusztájában.
2Móz 19:1


16. vers

És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában.
4Móz 11:34 4Móz 11:35


17. vers

És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.
4Móz 11:35


18. vers

És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.


19. vers

És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Péreczben.


20. vers

És elindulának Rimmon-Péreczből, és tábort ütének Libnában.


21. vers

És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.


22. vers

És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.


23. vers

És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.


24. vers

És elindulának a Séfer hegyétől és tábort ütének Haradában.


25. vers

És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.


26. vers

És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.


27. vers

És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.


28. vers

És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.


29. vers

És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.


30. vers

És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.


31. vers

És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.


32. vers

És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.


33. vers

És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.


34. vers

És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.


35. vers

És elindulának Abronából, és tábort ütének Eczjon-Geberben.


36. vers

És elindulának Eczjon-Geberből, és tábort ütének Czin pusztájában; ez Kádes.
4Móz 20:1


37. vers

És elindulának Kádesből, és tábort ütének a a Hór hegyénél, az Edom földének szélén.
4Móz 20:22 4Móz 20:29


38. vers

Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.


39. vers

Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.


40. vers

Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felől.
4Móz 21:1


41. vers

És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Czalmonában.


42. vers

És elindulának Czalmonából, és tábort ütének Púnonban.


43. vers

És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.


44. vers

És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé-Abárimban, a Moáb határán.
4Móz 21:10 4Móz 21:11


45. vers

És elindulának Ijé-Abárimból, és tábort ütének Dibon-Gádban.


46. vers

És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.


47. vers

És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében.
5Móz 32:49 5Móz 32:50


48. vers

És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.


49. vers

Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel-Hassittimig, a Moáb mezőségén.
Józs 2:1


50. vers

És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván:


51. vers

Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:


52. vers

Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!
5Móz 20:16 5Móz 20:18 5Móz 7:2 5Móz 7:3 5Móz 7:5


53. vers

Űzzétek ki a földnek lakóit, és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.


54. vers

Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.
4Móz 26:54 4Móz 26:55


55. vers

Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok.
2Móz 34:12 2Móz 34:16 Józs 23:13


56. vers

És akkor a miképen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei