Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

31. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:


2. vers

Állj bosszút Izráel fiaiért a Midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatol.
4Móz 25:17 4Móz 25:18


3. vers

Szóla azért Mózes a népnek, mondván: Készítsétek fel magatok közül a viadalra való embereket, és induljanak Midián ellen, hogy bosszút álljanak az Úrért Midiánon.


4. vers

Ezret-ezret egy-egy törzsből, Izráelnek minden törzséből küldjetek a hadba.


5. vers

Kiválogatának azért Izráel ezereiből, ezeret törzsenként, tizenkét ezeret, viadalra készet.


6. vers

És elküldé őket Mózes, törzsenként ezeret-ezeret a hadba, és velök Fineást, Eleázár papnak fiát is a hadba; és a szent edények és a riadó kürtök valának az ő keze alatt.


7. vers

És harczolának Midián ellen, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének.
5Móz 20:13


8. vers

A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.
4Móz 22:5 4Móz 22:35 4Móz 24:3 4Móz 24:24 4Móz 31:16


9. vers

És fogságba vivék Izráel fiai a Midiániták feleségeit és azoknak kisdedeit, és azoknak minden barmát és minden nyáját, és minden vagyonát prédára veték.


10. vers

Minden városukat pedig az ő lakhelyeik szerint, és minden falvaikat tűzzel megégeték.


11. vers

És elvivének minden ragadományt és minden prédát mind emberekből, mind barmokból.


12. vers

És vivék Mózeshez és Eleázár paphoz, és Izráel fiainak gyülekezetéhez a foglyokat, a prédát és a ragadományokat a táborba, a mely a Moáb mezőségén vala a Jordán mellett, Jérikhó átellenében.


13. vers

Kimenének azért Mózes és Eleázár pap, és a gyülekezetnek minden fejedelme ő eléjök a táboron kívül.


14. vers

És megharaguvék Mózes a hadnak vezetőire, az ezredesekre és századosokra, a kik megjöttek vala a harczról.


15. vers

És monda nékik Mózes: Megtartottátok-é életben mind az asszonyokat?


16. vers

Ímé ők voltak, a kik Izráel fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peór dolgában; és lőn csapás az Úr gyülekezetén.
4Móz 25:2 4Móz 25:3


17. vers

Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, a ki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek.


18. vers

Minden leánygyermeket pedig, a kik nem háltak férfiúval, tartsatok életben magatoknak.
Bir 21:11 Bir 21:12


19. vers

Ti pedig maradjatok a táboron kivül hét napig; a ki megölt valakit, és a ki hullát érintett, mind tisztítsátok meg magatokat harmad és hetednapon, magatokat és foglyaitokat.
4Móz 19:11 4Móz 19:12


20. vers

Minden ruhát, minden bőrből való eszközt, minden kecskeszőrből való készítményt és minden faedényt; tisztítsátok meg magatokat.


21. vers

És monda Eleázár pap a vitézeknek, a kik elmentek vala a hadba: Ez a törvény rendelése, a melyet parancsolt vala az Úr Mózesnek:


22. vers

Az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, az ónt és ólmot bizonyára;


23. vers

Minden egyebet is, a mi állja a tüzet, vigyetek át a tűzön, és megtisztíttatik, de a tisztító vízzel is tisztíttassék meg; mindazt pedig, a mi nem állja a tűzet, vízen vigyétek át.


24. vers

Ruháitokat pedig mossátok meg a hetedik napon, és tiszták lesztek: és ezután bemehettek a táborba.


25. vers

Újra szóla az Úr Mózesnek, mondván:


26. vers

Vedd számba az elfoglalt prédát, mind emberben, mind baromban, te és Eleázár, a pap, és a gyülekezet atyáinak fejei.


27. vers

És oszszad a prédát két részre: a hadakozók között, a kik hadba mentek, és az egész gyülekezet között.
1Sám 30:24


28. vers

És végy részt az Úrnak a hadakozó férfiaktól, akik hadba mentek, ötszázból egy lelket, az emberek közül, az ökrök közül, a szamarak közül, és a juhok közül.


29. vers

Azoknak fele részéből vegyétek, és adjad Eleázárnak, a papnak, felemelt áldozatul az Úrnak.


30. vers

Az Izráel fiainak járó fele részből pedig egy elfogottat végy ötvenből: emberekből, ökrökből, szamarakból, juhokból, és minden baromból; és adjad azokat a lévitáknak, a kik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére.


31. vers

És úgy cselekedék Mózes és Eleázár, a pap, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.


32. vers

És vala az a préda azaz annak a zsákmánynak maradéka, a mit a hadakozó nép zsákmányolt: hatszáz hetvenöt ezer juh.


33. vers

És hetvenhét ezer ökör.


34. vers

És hatvanegy ezer szamár.


35. vers

Emberi lélek pedig: a leányok közül, a kik nem ismertek vala férfival való egyesülést, ilyen lélek összesen harminczkét ezer.


36. vers

Vala pedig az egyik fele, azoknak része, a kik hadba mentek vala: számszerint háromszáz harminczhét ezer és ötszáz juh.


37. vers

Vala pedig az Úrnak része a juhokból: hatszáz és hetvenöt.


38. vers

Az ökör pedig: harminczhat ezer; és azokból az Úrnak része: hetvenkettő.


39. vers

És a szamár: harmincz ezer és ötszáz; azokból az Úrnak része: hatvanegy.


40. vers

Emberi lélek pedig tizenhat ezer; és azokból az Úrnak része: harminczhét lélek.


41. vers

És adá Mózes az Úrnak részét felemelt áldozatul Eleázárnak, a papnak, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
4Móz 18:8 4Móz 18:14


42. vers

Az Izráel fiainak eső másik fele részből pedig, a melyet elválasztott Mózes a hadakozó férfiakétól.


43. vers

(Vala pedig a gyülekezetre eső felerész juhokból: háromszáz harminczhét ezer és ötszáz;


44. vers

Ökör: harminczhat ezer;


45. vers

Szamár: harmincz ezer és ötszáz;


46. vers

Emberi lélek: tizenhat ezer.)


47. vers

Az Izráel fiainak eső fele részből pedig egy elfogottat vett Mózes ötvenből, az emberekből és a barmokból; és adá azokat a lévitáknak, a kik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.


48. vers

És járulának Mózeshez a had ezereinek vezetői, az ezredesek és századosok.


49. vers

És mondának Mózesnek: Szolgáid megszámlálták a hadakozó férfiakat, a kik a mi kezünk alatt voltak, és senki közülünk el nem veszett.


50. vers

Hoztunk azért az Úrnak való áldozatul kiki a mit talált: aranyeszközöket, karlánczokat, karpereczeket, gyűrűket, fülönfüggőket, nyaklánczokat, hogy engesztelést végezzünk a mi lelkünkért az Úr előtt.


51. vers

És elvevé Mózes és Eleázár, a pap, az aranyat ő tőlök, és a megkészített eszközöket is mind.


52. vers

És mindaz az arany, a melyet felemelt áldozatul vivének az Úrnak, tizenhat ezer hétszáz és ötven siklus vala az ezeredesektől és századosoktól.


53. vers

A hadakozó férfiak közül kiki magának zsákmányolt.


54. vers

Miután elvette vala Mózes és Eleázár, a pap, az aranyat az ezeredesektől és századosoktól, bevivék azt a gyülekezetnek sátorába, Izráel fiaira való emlékeztetőül az Úr elé.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei