Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Csináltata pedig Dávid magának házakat az ő városában; és helyet készített az Isten ládájának, és annak sátort állított fel.
1Krón 14:1 2Sám 5:7


2. vers

Akkor monda Dávid: Nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját, hanem csak a Lévitáknak, mert az Úr őket választotta, hogy hordozzák az Isten ládáját, és néki szolgáljanak mindörökké.
4Móz 4:4 4Móz 4:33


3. vers

Összegyűjté azért Dávid Jeruzsálembe az egész Izráel népét, hogy az Úr ládáját az ő helyére vitesse, melyet számára csináltatott vala.
1Krón 15:1 1Krón 13:13 1Krón 13:14


4. vers

Összegyűjté Dávid az Áron fiait is és a Lévitákat.


5. vers

A Kéhát fiai között fő vala Uriel, és az ő atyjafiai százhúszan valának.
1Krón 6:1


6. vers

A Mérári fiai között Asája volt a fő, és az ő atyjafiai kétszázhúszan valának.


7. vers

A Gerson fiai között Jóel volt a fő, és az ő atyjafiai százharminczan valának.
1Krón 6:1


8. vers

Az Elisáfán fiai között Semája volt a fő, és az ő atyjafiai kétszázan valának,


9. vers

A Hebron fiai között Eliel volt a fő, és az ő atyjafiai nyolczvanan valának.


10. vers

Az Uzziel fiai között fő vala Amminádáb, és az ő atyjafiai száztizenketten.


11. vers

Hivatá akkor Dávid Sádók és Abjátár papokat, a Léviták közül pedig Urielt, Asáját, Jóelt, Sémáját, Elielt és Amminádábot.
2Sám 8:17


12. vers

És monda nékik: Ti vagytok a Léviták családfői. Szenteljétek meg magatokat s a ti atyátokfiait, és vigyétek az Úrnak, Izráel Istenének ládáját arra a helyre, a melyet készítettem számára.
1Krón 15:1


13. vers

Minthogy kezdettől fogva nem mívelték ezt, az Úr, a mi Istenünk csapást bocsátott reánk, mert nem kerestük őt a rendtartás szerint.
Bir 4:1 Bir 4:2


14. vers

Megszentelék azért magokat a papok és a Léviták, hogy vigyék az Úrnak, Izráel Istenének ládáját.


15. vers

És felvevék a Léviták fiai az Isten ládáját, úgy, a mint Mózes meghagyta volt az Úrnak beszéde szerint, a rudakkal vállaikra.
2Móz 25:14 4Móz 4:15


16. vers

És monda Dávid a Léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak az ő atyjokfiai közül éneklőket, éneklőszerszámokkal, lantokkal, cziterákkal és czimbalmokkal, hogy énekeljenek felemelt szóval, nagy örömmel.
1Krón 13:8


17. vers

Választák azért a Léviták Hémánt a Jóel fiát, és az ő atyjafiai közül Asáfot, a Berekiás fiát, és a Mérári fiai közül, a kik azoknak atyjokfiai valának, Etánt, a Kúsája fiát.
Zsolt 73:1


18. vers

És ő velök együtt az ő atyjokfiait másod renden, Zakariást, Bént, Jeázielt, Semirámótot, Jéhielt, Unnit, Eliábot, Benáját, Maaséját, Mattithját, Elifélet, Miknéját, Obed-Edomot és Jehielt, a kik ajtónállók valának.


19. vers

Éneklők: Hémán, Asáf és Etán, réz czimbalmokkal, hogy zengedezzenek;
1Krón 16:5 Zsolt 73:74 Zsolt 73:75 Zsolt 89:1


20. vers

Zakariás, Aziel, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Maaséja és Benája lantokkal a szűzek módjára;


21. vers

Mattithja, Eliféle, Miknéja, Obed-Edom, Jéhiel és Azaziás, hogy énekeljenek cziterákkal a nyolczhúrú szerint.


22. vers

És Kénániás volt a Léviták vezére az éneklésben, ő igazgatá az éneklést, mivel tudós vala.


23. vers

Berekiás és Elkána a láda előtt való ajtónállók valának:


24. vers

Sébániás pedig és Jósafát, Nétenéel, Amásai, Zakariás, Benája és Eliézer papok kürtölnek vala az Isten ládája előtt; Obed-Edom és Jéhija, a kik kapunállók valának, a láda után mennek vala.


25. vers

Dávid pedig s az Izráel vénei és az ezredek vezérei, a kik elmenének, hogy felvigyék az Úr szövetségének ládáját az Obed-Edom házából, nagy örömben valának.
2Sám 6:10 2Sám 6:12


26. vers

Lőn pedig, mikor az Isten megsegíté a Lévitákat, akik az Úr szövetségének ládáját viszik vala, áldozának hét tulokkal és hét kossal.


27. vers

Dávid pedig bíborból csinált ruhába öltözvén, valamint a Léviták mind, a kik a ládát viszik vala, az éneklők is és Kénániás, a ki az éneklés vezére vala, énekelének (Dávidon pedig gyolcsból csinált efód vala).
2Sám 6:14


28. vers

És az egész Izráel vivé az Úr szövetségének ládáját nagy örömmel, kürtökkel, trombitákkal, czimbalmokkal, zengedezvén lantokkal és cziterákkal.
2Sám 6:15


29. vers

Mikor pedig immár az Úr szövetségének ládája a Dávid városába jutott, Mikál a Saul leánya kitekinte az ablakon, s látván, hogy Dávid király tánczol és vígad, szívében megutálá őt.
2Sám 6:16 2Sám 6:20 2Sám 6:23


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei