Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

24. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.


2. vers

Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
4Móz 3:2 4Móz 3:4


3. vers

És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.
2Sám 8:17


4. vers

Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.


5. vers

Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.


6. vers

És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből.
1Krón 27:17 2Sám 8:17


7. vers

Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;


8. vers

Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;


9. vers

Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;


10. vers

Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;
Luk 1:5


11. vers

Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;


12. vers

Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;


13. vers

Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;


14. vers

Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;


15. vers

Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;


16. vers

Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;


17. vers

Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;


18. vers

Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.


19. vers

Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.


20. vers

A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.


21. vers

A mi illeti Rehábiát: A Rehábia fiai közül Issija vala fő.


22. vers

Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.


23. vers

A Hebron fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.
1Krón 23:19


24. vers

Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.


25. vers

Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.


26. vers

Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.


27. vers

Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.


28. vers

Mákhlitól vala Eleázár, és ennek nem valának fiai.
1Krón 23:21


29. vers

Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.


30. vers

Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.


31. vers

Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei