Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Ezek azok, a kik Dávidhoz menének Siklágba, mikor Saul, a Kis fia miatt még számkivetésben vala, a kik a hősöknek a harczban segítői voltak.
1Sám 27:6 2Sám 1:1 1Krón 11:10 1Krón 11:47


2. vers

Ívesek, akik mind jobb-, mind balkézre kővel hajítanak és nyíllal lőnek vala, a kik Saul atyjafiai közül valók valának, Benjámin nemzetségéből.
Bir 20:16


3. vers

Előljáró vala Ahiézer és Joás, a Gibeabeli Semáa fiai és Jéziel és Pélet, Azmávet fiai, Beráka és Jéhu, Anatótból,


4. vers

És a Gibeonbeli Ismája, a harmincz közül való hős, a kiknek előljárójok is vala; Irméja, Jaháziel, Johanán és Gederátbeli Józabád,


5. vers

Elúzai, Jérimót, Behália, Semária és Hárufbeli Sefátja,


6. vers

Elkána, Isija, Azaréel, Jóézer és a Kóré nemzetéből való Jásobéám.


7. vers

Joéla és Zebádja, a Gedorból való Jérohám fiai.


8. vers

A Gáditák közül is menének Dávidhoz, mikor a pusztában vala az erősségben, erős és hadakozó férfiak, paizsosok, dárdások, a kiknek orczájok, mint az oroszlánnak orczája és gyorsaságra hasonlók a hegyen lakozó vadkecskékhez.
2Sám 17:8 2Sám 2:18


9. vers

Ézer az első, Obádia második, Eliáb harmadik,


10. vers

Mismanna negyedik, Jirméja ötödik,


11. vers

Attai hatodik, Eliel hetedik,


12. vers

Nyolczadik Johanán, kilenczedik Elzabád,


13. vers

Tizedik Jirméja, tizenegyedik Makbánnai.


14. vers

Ezek voltak főemberek a seregben a Gád fiai közül; a legkisebbek egyike száz ellen, a legnagyobbak egyike ezer ellen!
1Krón 11:20


15. vers

Ezek azok, a kik a Jordánon átmentek volt az első hónapban, noha az árvíz a partot felülmúlta, és elűzték mindazokat, a kik a völgyben valának napkelet felől és napnyugot felől.


16. vers

Jövének Dávidhoz a Benjámin és a Júda fiai közül is az erősségbe.
2Sám 23:13


17. vers

És kiméne Dávid elejökbe, és felelvén, monda nékik: Hogyha békesség okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz ti veletek; ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el: lássa meg a mi atyáink Istene és büntessen meg.
1Sám 19:1 1Sám 26:1 1Sám 26:2


18. vers

A lélek pedig felindítá Amásait, a harmincznak fejedelmét, s monda: Óh Dávid, tied vagyunk és te veled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened! Magához fogadá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben.
1Krón 2:17 1Krón 11:25 1Krón 11:26 2Sám 23:23 2Sám 23:39


19. vers

Ennekfelette Manasséból is hajlának Dávidhoz, mikor a Filiszteusokkal együtt Saul ellen ment volna harczolni; de nem segéllék őket; mert tanácsot tartván, haza küldék a Filiszteusok fejedelmei, mondván: A mi fejünk veszésével fog visszamenni az ő urához, Saulhoz.
1Sám 29:1 1Sám 29:11


20. vers

Mikor visszatére Siklágba, hajlának ő hozzá a Manassé fiai közül Adna, Józabád, Jediháel, Mikáel, Józabád, Elihu és Sillétai, a kik a Manasse nemzetségéből való ezerek előljárói voltak.
1Sám 30:1


21. vers

És ezek Dávidnak segítségül voltak az ellenség seregei ellen; mert fejenként mind erős vitézek valának, és vezérek a seregben.
1Sám 23:1 1Sám 23:5 1Sám 30:1 1Sám 30:18


22. vers

Annakfelette minden nap mennek vala Dávidhoz, hogy segítségére legyenek néki, míg serege nagygyá lőn, mint az Istennek tábora.


23. vers

Ezek pedig számszerint a viadalhoz készült előljárók, a kik Dávidhoz mentek vala Hebronban, hogy őt Saul helyett az országban királylyá válaszszák, az Isten ígérete szerint.
2Sám 2:1 2Sám 2:4 2Sám 5:1 2Sám 5:3


24. vers

A Júda fiai közül, a kik paizst és kopját viselének hatezernyolczszáz vala harczra készen.


25. vers

A Simeon fiai közül vitéz férfiak a viadalra, hétezerszáz.


26. vers

A Lévi fiai közül négyezerhatszáz vala.


27. vers

Jojada is, ki az Áron fiai között előljáró vala, és ő vele háromezerhétszáz.


28. vers

És az ifjú Sádók, a ki igen erős vala, és az ő atyja házából huszonkét főember.
2Sám 15:24


29. vers

A Benjámin fiai közül, a kik Saul atyjafiai valának, háromezer; mert még azok közül sokan hűségesen őrizik vala a Saul házát.
1Krón 12:2


30. vers

Az Efraim fiai közül húszezernyolczszáz, igen vitézek, a kik az ő nemzetségökben híres férfiak valának;


31. vers

Manassénak félnemzetségéből pedig tizennyolczezer, kik névszerint kijelöltetének, hogy elmenjenek és Dávidot királylyá válaszszák.


32. vers

Az Izsakhár fiai közül, a kik felismerék az idő alkalmatos voltát, hogy tudnák, mit kellene Izráelnek cselekednie, kétszáz főember és az ő rokonaik mind hallgatnak vala beszédjökre.


33. vers

A Zebulon fiai közül a harczra kimenők, minden hadiszerszámokkal felkészülve, ötvenezeren valának, készek a viadalra állhatatos szívvel.


34. vers

A Nafthali nemzetségéből ezer főember vala; és ő velek paizszsal s kopjával harminczhétezer vala.


35. vers

A Dániták közül, a kik a viadalhoz készek valának, huszonnyolczezerhatszázan voltak.


36. vers

És az Áser fiai közül a hadakozók és az ütközethez készek negyvenezeren valának.


37. vers

A Jordánon túl lakozók közül, azaz a Rúbeniták, Gáditák és a Manasse nemzetségének fele közül, minden viadalhoz való szerszámokkal egyetemben, jöttek százhúszezeren.


38. vers

Mindezek hadakozó férfiak, a viadalra elkészülve, egy értelemmel mentek vala Hebronba, hogy Dávidot az egész Izráel felett királylyá válaszszák, sőt ezeken kivül is az egész Izráel egy szívvel azon volt, hogy Dávidot királylyá válaszszák.
1Krón 12:23


39. vers

És ott maradának Dáviddal harmadnapig, s esznek és isznak vala; mert az ő atyjokfiai készítettek vala nékik;
2Sám 5:3


40. vers

És úgy a szomszédságukban levők, mint mások Izsakhárig, Zebulonig és Nafthaliig hoznak vala kenyereket szamarakon, tevéken, öszvéreken és ökrökön, eleséget, lisztet, fügét, aszuszőlőt, bort, olajat, vágóbarmokat, juhokat számtalan sokat; mert nagy öröm vala Izráelben.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei