Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

25. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal. Azok száma, a kik e szolgálatra rendeltettek, az ő szolgálatuk szerint:
Zsolt 73:1 2Krón 29:25


2. vers

Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, a ki a király mellett prófétál vala.


3. vers

A Jédutun fiai közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia és Simei, hatan cziterával az ő atyjok Jédutun mellett, a ki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.


4. vers

A Hémán fiai közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.


5. vers

Ezek mind Hémán fiai, a ki az Isten beszédeiben a király látnoka a hatalom szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.


6. vers

Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett valának, a kik az Úr házában énekelnek vala czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.


7. vers

Ezeknek száma testvéreikkel együtt, akik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolczvannyolcz vala.


8. vers

És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.
1Krón 24:31


9. vers

És esék az első sors az Asáf fiára, Józsefre; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten valának.


10. vers

A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


11. vers

Negyedik Jisrire esék, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


12. vers

Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


13. vers

Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


14. vers

Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


15. vers

Nyolczadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


16. vers

Kilenczedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


17. vers

Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


18. vers

Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


19. vers

Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


20. vers

Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


21. vers

Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


22. vers

Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


23. vers

Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


24. vers

Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


25. vers

Tizennyolczadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


26. vers

Tizenkilenczedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


27. vers

Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


28. vers

Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


29. vers

Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


30. vers

Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


31. vers

Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei