Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Benjámin pedig nemzé Belát, az ő elsőszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot,
1Móz 46:21


2. vers

Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket.


3. vers

(Belának fiai voltak: Adár, Géra és Abihúd,


4. vers

Abisua, Naamán, Ahóah.)


5. vers

Gérát, Sefufánt és Hurámot.


6. vers

Ezek az Ehud fiai: (Ezek voltak főemberek a Géba városában lakó nemzetség között, kiket fogságba vittek Manahátba.


7. vers

Nevezetesen Naamánt és Ahiját és Gérát vitték fogságba): nemzé pedig Uzzát és Akhihúdot.


8. vers

Saharáim pedig nemzé a Moáb mezején, minekutána eltaszítá feleségeit, Husimot és Baarát;


9. vers

Nemzé Hódes nevű feleségétől Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot,


10. vers

Jéust is, Sokját és Mirmát. Ezek az ő fiai; főemberek az ő nemzetségökben.


11. vers

Husimtól nemzé Abitúbot és Elpaált.


12. vers

Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer; ez építé Onót és Lódot és ennek mezővárosait.


13. vers

Béria, Séma, (ezek voltak fők az Ajalonban lakozó nemzetségek közt, és ezek űzték vala el Gáthnak lakóit),


14. vers

Ahio, Sasák, Jeremót,


15. vers

Zebádia, Arád, Ader.


16. vers

Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai.


17. vers

Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.


18. vers

Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai.


19. vers

Jákim, Zikri, Zabdi,


20. vers

Eliénai, Silletai, Eliel,


21. vers

Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai.


22. vers

Jispán, Eber, Eliel,


23. vers

Abdon, Zikri, Hanán,


24. vers

Hanánja, Elám, Anatótija,


25. vers

Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai,


26. vers

Samsérai, Sehárja, Atália.


27. vers

Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai.


28. vers

Ezek voltak a családfők az ő nemzetségök szerint, főemberek és ezek laktak Jeruzsálemben.


29. vers

Gibeonban pedig laktak Gibeonnak atyja; az ő feleségének neve Maaka vala.
1Krón 9:35


30. vers

És az ő elsőszülötte Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nádáb;


31. vers

Gedor, Ahio és Zéker,


32. vers

És Miklót, a ki nemzé Simámot. Ezek is testvéreiknek átellenében, Jeruzsálemben laktak testvéreikkel.


33. vers

Nér pedig nemzé Kist; Kis nemzé Sault, Saul nemzé Jonathánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbaált.
1Sám 9:2 1Sám 10:2


34. vers

Jonathán fia: Méribbaál; Méribbaál nemzé Mikát.
2Sám 9:12


35. vers

Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és Akház.


36. vers

Akház pedig nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet és Zimrit; Zimri nemzé Mósát;


37. vers

Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa, ennek fia Elása, ennek fia Asel.


38. vers

Továbbá Aselnek hat fia volt, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek mind Asel fiai.


39. vers

Az ő testvérének Eseknek fiai ezek: Ulám az ő elsőszülötte, Jéus második és Elifélet harmadik.


40. vers

És az Ulám fiai erős hadakozó férfiak, kézívesek voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek a Benjámin fiai közül valók voltak.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei