Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

14. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Külde pedig Hírám, Tírus királya Dávidhoz követeket: czédrusfákat, kőmíveseket és ácsmestereket, hogy néki házat csináljanak.
2Sám 5:11


2. vers

És megismeré Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izráel felett, mivelhogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért, az Izráelért.
2Sám 5:12


3. vers

Vőn pedig Dávid még több feleséget Jeruzsálemben, és nemze Dávid még több fiakat és leányokat.
2Sám 5:13


4. vers

És ezek neveik azoknak, a kik születtek néki Jeruzsálemben: Sammua, Sobáb, Nátán és Salamon,
1Krón 3:4 1Krón 3:9 Luk 3:31


5. vers

Ibhár, Elisua és Elpélet,


6. vers

Nógah, Néfeg és Jáfia,


7. vers

Elisáma, Beheljada és Elifélet.


8. vers

Megértvén pedig a Filiszteusok, hogy Dávid királylyá kenetett fel az egész Izráel felett, feljövének mind a Filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot mikor Dávid meghallott, azonnal ellenök ment.
2Sám 5:17


9. vers

A Filiszteusok pedig eljövén, elszéledének a Réfaim völgyében.


10. vers

Akkor Dávid megkérdé az Istent, mondván: Felmenjek-é a Filiszteusok ellen, és kezembe adod-é őket? És monda néki az Úr: Menj fel, és kezedbe adom őket.


11. vers

Felmenének azért Baál-perásimba, és ott Dávid őket megveré, és monda Dávid: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását; azért nevezék azt a helyet Baál-perásimnak.
Ésa 28:21


12. vers

És ott hagyák az ő bálvány isteneiket, és Dávid megparancsolá, hogy megégessék azokat.
5Móz 7:25


13. vers

Ismét feltámadának a Filiszteusok és a völgyben szétterjeszkedtek.


14. vers

Azért Dávid ismét megkérdé az Istent, és monda az Isten néki: Ne menj fel utánok, hanem fordulj el tőlök, és menj reájok a szederfák irányában;


15. vers

És mikor hallándod a járás dobogását a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra; mert az Isten te előtted megyen, hogy megverje a Filiszteusok táborát.
2Sám 5:24


16. vers

Dávid azért úgy cselekedék, a mint néki Isten meghagyta volt, és vágák a Filiszteusok táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig.


17. vers

És elterjede Dávid híre az országokban, és az Úr adá a tőle való félelmet minden pogányokra.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei