Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.
1Móz 46:11


2. vers

Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel.


3. vers

Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb, Abihu, Eleázár és Ithamár.
2Móz 2:1 2Móz 2:2 2Móz 2:10 2Móz 4:14 2Móz 6:23


4. vers

Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát;


5. vers

Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit;


6. vers

Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot;


7. vers

Mérajót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot;


8. vers

Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé Ahimáhást;
2Sám 8:17 1Krón 27:17


9. vers

Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt;


10. vers

Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap abban a házban, a melyet Salamon Jeruzsálemben épített vala.
2Krón 26:17


11. vers

Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot;


12. vers

Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot;


13. vers

Sallum nemzé Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát;
2Kir 22:4


14. vers

Azária nemzé Séráját, Sérája nemzé Jéhozadákot;
2Kir 25:18 2 Kir. 21,


15. vers

Jéhozadák pedig fogságba méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba viteté Nabukodonozor által.
2Kir 25:8 2Kir 25:11


16. vers

Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.


17. vers

Ezek Gerson fiainak nevei: Libni és Simhi.
2Móz 6:17


18. vers

Kéhát fiai: Amrám, Jiczhár, Khebron és Huzziel.


19. vers

Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a Lévi háznépei az ő nemzetségeik szerint.


20. vers

Gersonnak fiai: Ligni az ő fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia.


21. vers

Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia.


22. vers

Kéhát fiai: Amminádáb az ő fia, Kórákh ennek fia és Asszir ennek fia;
2Móz 6:24


23. vers

Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia és Asszir ennek fia.


24. vers

Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia és Saul ennek fia.


25. vers

Elkána fiai: Amásai és Ahimót,


26. vers

Elkána. Elkána fia: Sófai az ő fia és Náhát ennek fia.


27. vers

Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek fia.
1Sám 1:1


28. vers

Sámuel fiai pedig: az elsőszülött Vásni, a második Abija.
1Sám 1:1 1Sám 1:20 1Sám 3:19 1Sám 7:15


29. vers

Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia és Uzza ennek fia.


30. vers

Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia.


31. vers

Ezek azok, a kiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az Isten ládája elhelyeztetett.
2Sám 6:17


32. vers

És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora előtt szolgáltak énekléssel és állottak szolgálatban, kiki az ő rendje szerint.
1Kir 6:1 1Kir 6:38


33. vers

Ezek pedig a kik szolgáltak, és az ő fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, ki Sámuel fia.


34. vers

Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia.


35. vers

Ki Czúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia.


36. vers

Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia.


37. vers

Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia.
1Krón 6:22


38. vers

Ki Jiczár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izráel fia.
1Krón 2:1


39. vers

És ennek testvére, Asáf, a ki jobbkeze felől áll vala; Asáf, a Berekiás fia, ki Simea fia vala.


40. vers

Ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki Melkija fia.


41. vers

Ki Ethni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia.


42. vers

Ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia.


43. vers

Ki Jáhát fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia.
1Krón 6:1


44. vers

Továbbá a Mérári fiai, a kik azokkal atyafiak valának, balkéz felől állnak vala; Etán, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia.
1Krón 6:1


45. vers

Ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia fia.


46. vers

Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia.


47. vers

Ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Mérári fia, ki Lévi fia.
1Krón 6:1


48. vers

És testvéreik, a Léviták rendeltetnek az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatjára.


49. vers

Áron pedig és az ő fiai az egészen megégetendő áldozatnak oltára mellé, és a füstölő oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálatja mellé, és az Izráel megszentelésére rendeltetének mind a szerint, a mint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt.
2Móz 30:7 2Móz 30:10 3Móz 8:1 3Móz 8:36 4Móz 4:16


50. vers

Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az ő fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua.


51. vers

Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája.


52. vers

Ennek fia Merájót, ennek fia Amárja, ennek fia Akhitúb.


53. vers

Ennek fia Sádók, ennek fia Akhimás.
2Sám 15:27


54. vers

És az Áron fiainak, a Kéhátiták nemzetségéből, ezek a lakhelyeik, letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által.
1Krón 6:55 1Krón 6:81 Józs 21:9 Józs 21:13


55. vers

Ők kapták Hebront, a Júda földében és a körülte való legelőket.


56. vers

De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, a Jefunné fiának adák.
4Móz 14:30


57. vers

Az Áron fiainak azért a Júda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelőit, Jatthirt és Esthemoát és ezeknek legelőit,


58. vers

És Hilent és annak legelőit, és Débirt és annak legelőit,


59. vers

Asánt és annak legelőit, és Béth-Semest és annak legelőit.
1Sám 6:19


60. vers

A Benjámin nemzetségéből: Gébát és annak legelőit, Allémetet és annak legelőit, Anatót várost is és annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetségek szerint tizenhárom városuk volt.


61. vers

A Kéhát többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól, és a félnemzetségből, a Manasse nemzetségének felétől, sors által tíz várost adtak.
Józs 21:5


62. vers

Míg a Gerson fiainak meg az ő nemzetségök szerint az Izsakhár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a Nafthali nemzetségéből és a Manasse nemzetségéből Básánban adtak tizenhárom várost.


63. vers

A Mérári fiainak az ő nemzetségök szerint a Rúben nemzetségéből, a Gád nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által tizenkét várost.


64. vers

Adának tehát az Izráel fiai a Lévitáknak városokat, azoknak legelőivel együtt.


65. vers

Sors által adták a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Benjámin nemzetségéből ezeket a névszerint megnevezett városokat.


66. vers

Azoknak, a kik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban levő városok az Efraim nemzetségéből valának:


67. vers

Azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelőit az Efraim hegyén, Gézert és annak legelőit.
1Kir 9:15


68. vers

És Jokmeámot és annak legelőit, Bethoront és annak legelőit.


69. vers

Ajalont és annak legelőit; Gáthrimmont is és annak legelőit.
Józs 10:12


70. vers

A Manasse nemzetségének feléből Anert és annak legelőit, Bileámot és annak legelőit, a Kéhát többi fiainak családjai részére.


71. vers

A Gerson fiainak pedig a Manasse félnemzetségéből Gólánt Básánban és annak legelőit, és Astarótot és annak legelőit:
1Krón 6:1


72. vers

Az Izsakhár nemzetségéből adák Kédest és annak legelőit; Dobrátot és annak legelőit.


73. vers

Rámótot és annak legelőit, Anémet és annak legelőit.


74. vers

Az Áser nemzetségéből Másált és annak legelőit, és Abdont és annak legelőit.
Józs 21:30


75. vers

Hukókot és annak legelőit; Réhobot és annak legelőit.


76. vers

A Nafthali nemzetségéből Kédest Galileában és annak legelőit; Hammont és annak legelőit; és Kirjáthaimot és annak legelőit.


77. vers

A Mérári többi fiainak a Zebulon nemzetségéből Rimmont és annak legelőit, és Thábort és annak legelőit.
1Krón 6:1


78. vers

A Jordánon túl Jérikhó ellenében a Jordánnak napkelet felől való részében a Rúben nemzetségéből Bésert a pusztában és annak legelőit; Jahását és annak legelőit.


79. vers

Kedemótot és annak legelőit; Mefaátot és annak legelőit.


80. vers

A Gád nemzetségéből Rámótot Gileádban és annak legelőit; Mahanaimot és annak legelőit.
Józs 21:38


81. vers

Hesbont és annak legelőit; Jaázert és annak legelőit.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei