Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Júda fiai ezek: Pérecz, Kheczrón, Kármi, Húr és Sobál.
1Krón 2:4


2. vers

Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok háznépei.
1Krón 2:53


3. vers

Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az ő hugoknak neve Haslelponi.


4. vers

Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsőszülöttének, Húrnak fiai, a ki Bethlehem atyja vala.


5. vers

Ashúrnak pedig, a Tékoa atyjának volt két felesége, Heléa és Naára.


6. vers

És Naára szülé néki Ahuzámot, Héfert, Teménit és Ahastárit. Ezek a Naára fiai.


7. vers

Heléa fiai: Séret, Jésohár, Etnán és Kócz.


8. vers

Kócz pedig nemzé Hánubot, Hásobébát és Ahárhel háznépét, a ki Hárumnak fia vala.


9. vers

Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb vala, és azért nevezé őt az ő anyja Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal szülém őt.
1Móz 35:16 1Móz 35:18


10. vers

És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, a mit kért vala.


11. vers

Kélub pedig, a Súkha testvére, nemzé Méhirt; ez az Eston atyja.


12. vers

Eston nemzé Béth-Rafát, Paseákhot, Tehinnát, Ir-Náhás atyját. Ezek a Rékától való férfiak.


13. vers

Kénáz fiai: Othniel és Serája; Othniel fia: Hatát.
Józs 15:17 Bir 1:13


14. vers

Meonótai nemzé Ofrát; Serája pedig nemzé Joábot, a Gé-Harasimbeliek atyját, mert mesteremberek valának.
Nehem 11:35


15. vers

Káleb fiai, ki Jefunné fia vala: Iru, Ela és Naám; és Ela fiai; és Kénáz.


16. vers

Jéhalélel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Asárel.


17. vers

Ezra fiai: Jéter, Méred, Efer és Jálon; és szülé Mirjámot, Sammait és Isbát, Estemóa atyját.


18. vers

Ennek felesége pedig, Jehudéja szülé Jéredet, a Gedor atyját és Hébert, a Szókó atyját, Jékuthielt, a Zánoah atyját; ezek Bithiának, a Faraó leányának fiai, a kit Méred elvett vala.


19. vers

Hódia nevű feleségének pedig fiai, ki Nahamnak, Keila atyjának nővére vala: Hagármi és a Maakátbeli Estemóa.


20. vers

Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanán és Thilon. Isi fiai: Zohét és Benzohét.


21. vers

Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövők háznépe Béth-Asbeában;
1Móz 38:5


22. vers

És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás és Saráf, a kik Moáb urai voltak, és Jásubi, Léhem. De ezek már régi dolgok.


23. vers

Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban és Gederában laktak. A királylyal laktak ott, az ő dolgáért.


24. vers

Simeon fiai: Némuel, Jámin, Járib, Zérah, Saul;
1Móz 46:10


25. vers

Kinek fia, Sallum, kinek fia Mibsám, kinek fia Misma.


26. vers

Misma fiai: Hammúel az ő fia, Zakkur az ő fia, Simi az ő fia;


27. vers

Siminek tizenhat fia és hat leánya volt; de testvéreinek nem volt sok fia, s általában háznépök nem volt oly népes, mint Júda fiaié.


28. vers

Lakoznak vala pedig Beersebában és Móladában és Haczar-Suálban.
Józs 19:1 Józs 19:2


29. vers

Bilhában, Eczemben és Toládban,


30. vers

Bétuelben, Hormában és Cziklágban,


31. vers

Beth-Markabótban, Haczar-Szuszimban, Beth-Biriben és Saáraimban; ezek valának az ő városaik mindaddig, míg Dávid királylyá lett.


32. vers

Faluik pedig ezek: Etám, Ain, Rimmon, Tóken és Asán, öt város;
Józs 19:1 Józs 19:7


33. vers

És mindazok a falvaik, a melyek e városok körül voltak Bálig; ezek valának lakóhelyeik és nemzetségeik:


34. vers

Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia fia.


35. vers

És Jóel és Jéhu, a Jósibia fia, ki Serája fia, ki Asiel fia vala;


36. vers

És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája, Asája, Adiel, Jesiméel és Benája.


37. vers

Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedája fia, ki Simri fia, ki Semája fia.


38. vers

Ezek a névszerint felsoroltak voltak a főemberek nemzetségökben, a kik igen elszaporodtak volt atyjok házában,


39. vers

Azért elindulának Gedor felé, hogy a völgy keleti részére menjenek és ott barmaiknak legelőt keressenek.


40. vers

Találának is zsíros és jó legeltető helyet (az a föld pedig tágas, nyugodalmas és békességes), mert Khámból valók laktak ott azelőtt.


41. vers

Elmenvén pedig e névszerint megnevezettek Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, lerombolták sátoraikat, és a Maonitákat, a kiket ott találtak, kiirtották mind e mai napig, s helyökbe letelepedének, mivel ott barmaik számára legelőhelyeket találtak.
1Kir 18:1


42. vers

És közülök, a Simeon fiai közül, némelyek elmenének a Seir hegyére, úgymint ötszázan, a kiknek előljáróik az Isi fiai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzriel voltak.
5Móz 1:4 5Móz 1:5


43. vers

És valakik az Amálek nemzetségéből megmaradtak vala, mind levágák azokat, és ott letelepedének mind e mai napig.
1Sám 15:7


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei