Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

És gyűlének az Izráeliták mindnyájan Dávidhoz Hebronba mondván: Ímé mi a te csontod és a te tested vagyunk;
2Sám 5:1 2Sám 5:5 2Sám 2:1 2Sám 2:4


2. vers

Ezelőtt is, még mikor Saul volt a király, te voltál az, aki az Izráelt ki- és bevezetéd, és ezt mondotta a te Urad Istened néked: Te legelteted az én népemet, az Izráelt, és te leszel vezér az én népemen, az Izráelen.
1Sám 16:1 Zsolt 78:71


3. vers

Elmenének azért mindnyájan az Izráel vénei a királyhoz Hebronba, és szövetséget tőn Dávid velök Hebronban az Úr előtt; és királylyá kenték Dávidot Izráel felett, az Úrnak Sámuel által való beszéde szerint.
1Sám 16:13


4. vers

Elméne akkor Dávid és az egész Izráel Jeruzsálembe; ez Jebus (ott a Jebuzeusok voltak a föld lakosai).
2Sám 5:6 2Sám 5:9 Józs 15:8


5. vers

És mondának Jebus lakói Dávidnak: Ide be nem jössz! De megvevé Dávid a Sion várát; ez a Dávid városa;


6. vers

Mert ezt megmondotta vala Dávid: A ki legelőször egy Jebuzeust levág, előljáró és vezér legyen. Felméne azért legelőször Joáb, a Séruja fia; és lőn előljáróvá.
2Sám 5:7 2Sám 5:8


7. vers

Azután lakék Dávid a várban, azért nevezék azt Dávid városának.


8. vers

És megépíté Dávid a várost Millótól fogva egészen körül; Joáb pedig megépíté a városnak maradékát.


9. vers

És folytonosan emelkedék Dávid; mert a Seregek Ura vala ő vele.


10. vers

Ezek pedig a hősök előljárói, a kik Dávid mellett valának, a kik erősen forgolódának vele az ő királyságáért egész Izráellel, hogy királylyá válaszszák őt Izráel felett, az Úr beszéde szerint.
1Sám 16:1 1Sám 16:12 1Sám 16:13


11. vers

Ezek számszerint a hősök, a kik Dávid körül valának: Jásobeám, Hakhmoni fia, a harmincznak előljárója; ez emelte vala fel az ő kopjáját háromszáz ellen a kiket egyszerre megsebesíte.
1Sám 23:8 1Sám 23:39 1Krón 12:14


12. vers

Ezután Eleázár, az Ahóhita Dódó fia; a ki a három hős közül egy vala.
2Sám 23:9 2Sám 23:10 2Sám 23:18


13. vers

Ő vala Dáviddal Pasdamimban, a hová összegyűlének a Filiszteusok viadalra. Egy darab föld árpával vala tele, és a nép elmenekült a Filiszteusok elől.


14. vers

De ők megállának ott annak a darab földnek a közepén, és megtartották azt, és megverék a Filiszteusokat, és az Úr megszabadítá őket nagy szabadítással.


15. vers

Továbbá, mikor alámentek hárman a harmincz főember közül Dávidhoz, a kősziklához, az Adullám barlangjába; a Filiszteusok pedig tábort járának a Réfaim völgyben.
2Sám 23:13


16. vers

(Dávid az erősségben vala akkor, a Filiszteusok hada pedig Bethlehemnél.)


17. vers

Kivána Dávid vizet, és monda: Óh, ki adhatna nékem innom a Bethlehem kapuja előtt való forrásnak vizéből!
2Sám 23:15 2Sám 23:17


18. vers

Akkor keresztülvágták magokat hárman a Filiszteusok táborán, és vizet merítének a Bethlehem forrásából, mely a kapu előtt vala és felvivék, és menének Dávidhoz; de Dávid nem akara inni, hanem kitölté azt az Úrnak.
1Sám 7:6


19. vers

És monda: Távoztassa el tőlem az én Istenem, hogy ezt cselekedném. Avagy e férfiaknak vérét igyam-é meg, a kik életöket halálra vetették? Mert ők ezt életök veszedelmével hozták. És semmiképen nem akara inni. Ezt cselekedé a három hős.


20. vers

És Abisai, a Joáb testvére vala e háromnak előljárója; ő ragadott vala dárdát háromszáz ellen, a kiket megsebesíte; és ő volt a leghíresebb a három között.
2Sám 21:17 1Krón 12:14


21. vers

A három közül a kettőnél híresebb vala, azért volt azok előljárója; de azért egymaga még sem ért föl a hárommal.
2Sám 23:19


22. vers

Benája, a Jojada fia, vitéz férfiúnak fia Kabséelből, a ki nagy dolgokat cselekedék; ő ölte meg Moáb két oroszlánját, és ő méne alá a verembe, s ölte meg az oroszlánt, mikor havas idő volt.
1Krón 27:6 2Sám 23:20 2Sám 23:22


23. vers

Ugyanez ölé meg az Égyiptombeli férfit, akinek magassága öt sing volt, és oly dárda vala az Égyiptombeli férfiú kezében, mint a szövő zugoly. Szembeszálla vele egy pálczával, s kiragadá az Égyiptombeli ember kezéből a dárdát, és saját dárdájával általveré.


24. vers

Ezeket cselekedte Benája, a Jojada fia, a ki híres vala a három hős között.


25. vers

Híres vala ő a harmincz között, de azzal a hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.
1Krón 11:12


26. vers

A seregnek pedig ezek vitézei: Asael, a Joáb testvére; Elhanán, Dódónak fia, ki Bethlehembeli vala.
2Sám 2:18 2Sám 2:23 2Sám 2:24


27. vers

Haróritból való Sammót, Pélomból való Héles,


28. vers

Tékoabeli Hira, Ikkés fia, Anatótbeli Abiézer,


29. vers

Húsatbeli Sibbékai, Ahóhitbeli Hirai.


30. vers

Nétofátbeli Maharai, Nétofátbeli Héled, Bahána fia;
1Krón 27:15


31. vers

Ittai, Ribai fia, a Benjámin fiainak Gibea városából való; Pirátonbeli Benája;
1Krón 27:14 Bir 12:15


32. vers

Húrai, a Gaás völgyéből való; Arbátbeli Abiel;


33. vers

Baharumbeli Azmávet, Saálbonitbeli Eliáhba;
Józs 19:32 Józs 19:42


34. vers

Gisonbeli Hásem fiai: Jonathán, Hararitbeli Ságé fia.


35. vers

Hararitbeli Ahiám, Sákár fia; Elifál, Úr fia,


36. vers

Mekerátbeli Héfer, Pélonbeli Ahija,


37. vers

Kármelből való Hésró, Naárai, Ezbái fia,


38. vers

Jóel, Nátán testvére; Mibhár, Géri fia;


39. vers

Sélek, Ammon nemzetségéből való; Berótbeli Naárai, Joábnak, a ki Séruja fia vala, fegyverhordozója;
2Sám 8:16


40. vers

Itrébeli Hira, Itrébeli Gáreb,


41. vers

Hitteus Uriás, Zabád, Ahlai fia;
2Sám 11:3 2Sám 11:15 2Sám 11:17


42. vers

Hadina, a Rúben nemzetségéből való Siza fia, ki a Rúbeniták előljárója vala, és vele harminczan valának.


43. vers

Hanán, Maaka fia, és Mitnibeli Jósafát,


44. vers

Asterátbeli Uzzija; Sáma és Jéhiel, Aróerbeli Hótám fiai.


45. vers

Jidiháel, Simri fia, és az ő testvére, Joha, Tisibeli.


46. vers

Mihávimbeli Eliel, Jéribai és Jósávia, Elnaám fia, és Jitma, Moáb nemzetségéből való.


47. vers

Eliel és Obed és Jaásiel, Mésóbájából valók.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei