Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;
1Móz 35:22 1Móz 35:26


2. vers

Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.


3. vers

Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsőszülött fia gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az Úr.
1Móz 38:2 1Móz 38:5


4. vers

Thámár pedig, az ő menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten valának.
1Móz 38:29 1Móz 38:30


5. vers

Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul.
1Móz 46:12


6. vers

Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestől öten.


7. vers

Kármi fiai; Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból.
Józs 7:1 Józs 7:25


8. vers

Ethán fia: Azária.


9. vers

Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai.
Ruth 4:19 Ruth 4:22


10. vers

Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.


11. vers

Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt;


12. vers

Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait;


13. vers

Isai pedig nemzé Eliábot, az ő elsőszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat.
1Sám 16:6 2Sám 13:3


14. vers

Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket.


15. vers

Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát;
1Sám 17:1 1Sám 17:12 1Sám 17:13


16. vers

És nővéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három.
2Sám 18:2 2Sám 21:17 1Kir 2:5 1Kir 29:31 2Sám 2:22 2Sám 2:23


17. vers

Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való Jéter vala.
1Krón 12:18 2Sám 17:25


18. vers

Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az ő Azuba nevű feleségétől és Jérióttól; és ezek az ő fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.


19. vers

Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.


20. vers

Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.
2Móz 31:2 2Móz 31:5


21. vers

Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős korában, és szülé néki Ségubot.


22. vers

Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén.
Bir 10:3


23. vers

De Gesur és Árám elvették tőlük Jáir falvait, Kenáthot és mezővárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.


24. vers

Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.


25. vers

Jérakhméelnek, a Kheczrón elsőszülöttének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.


26. vers

Volt más felesége Jérakhméelnek, Atára nevű; ez az Onám anyja.


27. vers

Rámnak, Jérakhméel elsőszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.


28. vers

Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.


29. vers

Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot.


30. vers

Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg.


31. vers

Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai.


32. vers

Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg.


33. vers

Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.


34. vers

Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevű.


35. vers

És adá Sésán e Járha nevű szolgájának az ő leányát feleségül, a ki szülé néki Athait.


36. vers

Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot;


37. vers

Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet;


38. vers

Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.


39. vers

Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását;


40. vers

Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot;


41. vers

Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.


42. vers

A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsőszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja.


43. vers

Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.


44. vers

Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait,


45. vers

A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon volt a Bethsúr atyja.


46. vers

Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt.


47. vers

Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.


48. vers

A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát.


49. vers

És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala.
Józs 15:16


50. vers

Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsőszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja.


51. vers

Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja.


52. vers

Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót ura.


53. vers

A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektől származának a Sorateusok és az Estaoliteusok.
1Krón 4:2


54. vers

Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beht-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele.


55. vers

És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.
Jer 35:2


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei