Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ámós próféta könyve

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. vers

Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól ti felőletek, Izráel fiai; mindama nemzetség felől, a melyet felhoztam Égyiptom földéről, ezt mondván:


2. vers

Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül; azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért.
2Móz 19:5 2Móz 19:6 2Móz 33:16 Zsolt 147:19 Zsolt 147:20


3. vers

Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?


4. vers

Ordít-é az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-é hangját barlangjából a kölyök-oroszlán, ha semmit nem fogott?!


5. vers

Tőrbe esik-é a madár a földön, ha nincs tőr vetve néki? Felpattan-é a tőr a földről, ha fogni nem fogott?
Hós 7:12


6. vers

Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajjon lehet-é baj a városban, a mit nem az Úr szerezne?
Ésa 45:7


7. vers

Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.
1Móz 18:17 1Móz 18:19 Ésa 48:5 Hós 12:10


8. vers

Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna?


9. vers

Adjatok hírt Asdód palotáiban és az Égyiptom földében való palotákban, és így szóljatok: Gyűljetek össze Samariának hegyein, és lássátok meg benne a sok háborgatást, és az elnyomottakat az ő keblében.
Ámós 1:8


10. vers

Mert nem tudnak igazán cselekedni, azt mondja az Úr, ők, a kik halomra gyűjtik az erőszakosságot és zsarolást az ő palotáikban.


11. vers

Annakokáért ezt mondja az Úr Isten: Ellenség jön és körülveszi e földet; ledönti hatalmadat és feldúlatnak a te palotáid.


12. vers

Ezt mondja az Úr: A mint a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárt menti meg, vagy a fül hegyét; akképen menekülnek meg Izráel fiai, a kik Samariában pamlag szegletében ülnek és a nyugágynak selymén.
Ámós 6:1 Ámós 6:4


13. vers

Halljátok meg és adjátok tudtára a Jákób házának, azt mondja az Úr Isten, a Seregek Istene,


14. vers

Hogy a mely napon megbüntetem Izráelt az ő vétkeiért, Béth-El oltáraiért is büntetek, és letöretnek az oltár szarvai, és a földre omlanak.
Hós 10:15 Jer 17:1 1Kir 12:28 1Kir 12:30 1Kir 13:2 2Kir 23:15 2Kir 23:16


15. vers

És ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, és elpusztulnak az elefántcsont-házak is, megsemmisülnek a nagy házak, ezt mondja az Úr.
Ámós 6:4 1Kir 22:39


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


A Szent Biblia könyvei