Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ámós próféta könyve

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. vers

Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten; Ímé, teremte sáskát a sarjúfakadás kezdetén, és ímé sarjú vala a királyi kaszálás után!
Jóel 1:4 Jóel 2:4


2. vers

És lőn, hogy a mint felemésztette a földnek füvét, azt mondám: Uram, Isten! légy kegyelmes, kérlek! Hogyan állhasson meg Jákób, hiszen kicsiny?!
Ámós 7:5 Ésa 1:8 Ésa 1:9


3. vers

Megengesztelődék az Úr e dologban: Nem lesz meg! mondá az Úr.


4. vers

Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten: Ímé, tüzet híva elő ítéletre az Úr Isten, és megemészté az a nagy mélységet, és megemészté az országot.


5. vers

De mondám: Uram, Isten! hagyd abba, kérlek! Hogyan állhatna meg Jákób; hiszen kicsiny?!
Ámós 7:2


6. vers

Megengesztelődék az Úr e dologban: Ez sem lészen meg, mondá az Úr Isten!
Ámós 7:3


7. vers

Ily dolgot láttatott velem: Ímé, ott állott az Úr egy függőleges kőfalon, és a kezében mérő-zsinór vala.
Ezék 40:3


8. vers

És monda az Úr nékem: Mit látsz Ámós? Én pedig mondám: Mérőzsinórt. És mondá az Úr: Ímé, mérőzsinórral mérek népemnek, Izráelnek közepette, és nem bocsátok meg néki többé.
Ámós 8:28 Jer 1:11


9. vers

Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, és romba dőlnek Izráel szent helyei; és fegyverrel támadok a Jeroboám háza ellen.
2Kir 15:8 2Kir 15:10


10. vers

És elkülde Amáziás, Béth-El papja Jeroboámhoz, Izráel királyához, ezt üzenvén: Pártot ütött ellened Ámós az Izráel házában; nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét.


11. vers

Mert így beszél Ámós: Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izráel pedig fogságba vitetik az ő földéről!


12. vers

Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta! Fuss el a Júda földére; ott egyed kenyered és ottan prófétálj!


13. vers

Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király szenthelye és az ország székháza ez!
1Kir 12:28 1Kir 12:29


14. vers

És felele Ámós, és mondá Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek;


15. vers

De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondá nékem az Úr: Menj el és prófétálj az én népemnek, az Izráelnek!


16. vers

Most azért halld meg az Úrnak beszédét! Te azt mondod: Ne prófétálj az Izráel ellen, és ne szólj az Izsák háza ellen!
Ámós 7:13


17. vers

Azért így szól az Úr: Feleséged paráznává lesz a városban; fiaid és leányaid fegyver által hullnak el; földedet felosztják kötéllel, és te magad tisztátalan földön halsz meg; az Izráel pedig fogságba vitetik az ő földéről.
Hós 9:3 2Kir 17:6 2Kir 17:24


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


A Szent Biblia könyvei