Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ámós próféta könyve

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. vers

Jaj azoknak, a kik gondtalanul élnek a Sionon, és a kik elbizakodnak Samaria hegyén; a kik a népek elejének elei, és a kikhez jő az Izráelnek háza!
Ámós 4:1 Ámós 4:2


2. vers

Menjetek át Kalnéba, és nézzetek szét; onnan pedig menjetek a nagy Hamátba, és szálljatok le a Filiszteusok Gáthjába; vajjon jobbak-é azok, mint ezek az országok, és vajjon szélesebb-é azoknak határa a ti határotoknál?
1Móz 10:10 4Móz 13:22 2Sám 8:9 Mik 1:10


3. vers

A kik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erőszaknak széket emeltek;
Ámós 9:10 Ezék 12:22 Ezék 12:27


4. vers

A kik elefántcsont pamlagon hevernek, és az ő nyoszolyáikban elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából és a kihízlalt borjakból lakmároznak;
Ámós 3:15 1Kir 22:39


5. vers

A kik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi;
Ámós 5:23 Ésa 5:12


6. vers

A kik a bort serlegekkel iszszák, és szín-olajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán:
Ésa 5:11 Ésa 5:12


7. vers

Most azért is ők vitetnek el a száműzöttek élén, és vége szakad a nyújtózkodók dáridózásának.
Ésa 5:13 Hós 10:15


8. vers

Megesküdt az Úr Isten az ő életére; ezt mondja az Úr, a Seregek Istene: Útálom a Jákób kevélységét és gyűlölöm az ő palotáit; azért prédára vetem a várost mindenestől.
Ámós 3:15 2Kir 17:6 2Kir 25:1 2Kir 25:10


9. vers

És ha egy házban tíz ember maradna is meg, még az is meghal;
Ámós 5:3


10. vers

És mikor felemeli őt az ő barátja és megégetője, hogy kivigye a holttetemeket a házból, azt mondja annak, a ki a ház belsejében lesz: Van-é még valaki veled? az pedig azt mondja: Nincs, és ezt is mondja: Csitt! mert nem szabad említeni az Úrnak nevét!


11. vers

Mert ímé, parancsol az Úr és megveri a nagy házat repedezésekkel, és a kicsiny házat hasadozásokkal


12. vers

Vajjon futhatnak-é a lovak a sziklán? felszánthatja-é azt valaki ökrökön? hogy az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé?!
Ámós 5:7 Ésa 5:20


13. vers

A kik örültök a hiábavaló dolognak, és a kik ezt mondjátok: Nem a magunk erejével szereztünk-é magunknak a szarvakat?


14. vers

Ímé, bizony népet indítok ellened, oh Izráel háza, azt mondja az Úr, a Seregek Istene, és az sanyargat titeket a hámáti úttól az Arába patakjáig.
4Móz 34:5 4Móz 34:8 1Móz 15:18


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


A Szent Biblia könyvei