Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ámós próféta könyve

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. vers

Ily dolgokat láttatott velem az Úr Isten: Ímé, egy kosár érett gyümölcs.
Jer 24:1


2. vers

És mondá: Mit látsz Ámós? És mondám: Egy kosár érett gyümölcsöt. És mondá az Úr nékem: Eljött vége az én népemnek, az Izráelnek; nem bocsátok meg néki többé!
Ámós 7:8


3. vers

Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úr Isten, és temérdek lesz a hulla; szó nélkül hányák mindenüvé.
Ámós 8:10


4. vers

Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására.
Ámós 8:6 Ámós 2:6 Ámós 2:7


5. vers

Mondván: Mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk? és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat? hogy megkisebbítsük a vékát és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk?!
Péld 11:1


6. vers

Hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát?!
Ámós 2:6


7. vers

Megesküdt az Úr a Jákób büszkeségére: Soha el nem felejtem semmi cselekedetöket!


8. vers

Ne rendüljön-é meg e miatt a föld? És ne búsuljon-é annak minden lakosa?! Bizony felindul egészen, mint a folyam, és dagad és apad, mint Égyiptom folyója.
Jer 46:7 Jer 46:8


9. vers

És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal.
Ámós 5:8 Ésa 5:30 Mik 3:6


10. vers

Ünnepeiteket búra változtatom; és minden dalotokat szomorú énekké! Gyászruhát borítok minden derékra, és kopaszságot minden fejre, és olyanná teszem, mint a ki egyetlen fiát siratja; a vége pedig, mint a keserűség napja!
Ésa 15:2 Jer 6:26


11. vers

Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.


12. vers

És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.


13. vers

Azon a napon elepednek a deli szűzek, meg az ifjak is, a szomjúság miatt!


14. vers

A kik Samaria bűnére esküsznek, és ezt mondják: Él a te istened, oh Dán: és él a te útad, oh Beérseba! Bizony elhullanak és nem kelnek fel többé!
Ámós 9:2 Ámós 9:4 Ámós 9:10 1Kir 12:28 1Kir 12:29


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


A Szent Biblia könyvei