Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

Ezek pedig Áronnak és Mózesnek szülöttei azon a napon, a melyen szólott az Úr Mózesnek a Sinai hegyen;
2Móz 19:1 2Móz 19:3


2. vers

Ezek az Áron fiainak nevei: Az elsőszülött Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ithamár.
2Móz 6:23


3. vers

Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak nevei, a kiket papi szolgálatra avattak fel.
2Móz 40:14 2Móz 40:16 3Móz 8:30


4. vers

De Nádáb és Abihú meghala az Úr előtt, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt a Sinai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az ő atyjoknak színe előtt.
3Móz 10:1 3Móz 10:2 4Móz 26:61


5. vers

Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:


6. vers

Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak néki.
4Móz 18:1 4Móz 18:6


7. vers

És ügyeljenek az ő ügyére, és az egész gyülekezet ügyére a gyülekezet sátora előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
4Móz 1:53 4Móz 16:9 4Móz 4:4 4Móz 4:33


8. vers

Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is, és Izráel fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.


9. vers

És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak; mert valóban néki adattak Izráel fiaitól.


10. vers

Áront pedig és az ő fiait rendeld föléjök, hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg.


11. vers

Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:


12. vers

Ímé én kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülött helyett, a mely az ő anyjának méhét megnyitja Izráel fiai között: azért legyenek a léviták enyéim.
2Móz 13:2 4Móz 8:16


13. vers

Mert enyém minden elsőszülött: a mikor megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr.
2Móz 13:2 2Móz 34:19 Luk 2:23


14. vers

Szóla azután az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, mondván:


15. vers

Számláld meg Lévi fiait az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő nemzetségeik szerint; egy hónapostól fogva, és azon felül minden fineműt számlálj meg.


16. vers

Megszámlálá azért Mózes őket az Úr szava szerint, a miképen meghagyatott vala néki.


17. vers

És ezek voltak a Lévi fiai az ő neveik szerint: Gerson, Kéhát és Mérári.
2Móz 6:16 2Móz 6:17


18. vers

Ezek pedig a Gerson fiainak nevei az ő nemzetségök szerint: Libni és Simhi.


19. vers

Továbbá a Kéhát fiai az ő nemzetségök szerint: Amrám és Iczhár, Hebron és Uzziél.
2Móz 6:18


20. vers

A Mérári fiai pedig az ő nemzetségök szerint: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei, az ő atyáiknak háznépe szerint.


21. vers

Gersontól valók a Libni nemzetsége és a Simhi nemzetsége; ezek a Gersoniták nemzetségei.


22. vers

Az ő megszámláltjaik, az egy hónapostól fogva és feljebb minden fineműnek száma szerint, az ő megszámláltjaik: hétezer és ötszáz.


23. vers

A Gersoniták nemzetségei a hajlék megett járjanak tábort nyugot felől.


24. vers

És a Gersoniták atyái háznépének fejedelme legyen Eliásáf, a Láél fia.


25. vers

A Gerson fiainak tiszte pedig: ügyelni a gyülekezet sátorában, a hajlékra, a sátorra, annak takarójára, és a gyülekezet sátora nyílásának leplére.


26. vers

Továbbá a pitvarnak szőnyegeire, és a pitvar nyílásának leplére, a mely van a hajlékon és az oltáron köröskörül, és annak köteleire, és minden azzal járó szolgálatra.


27. vers

Kéháttól való pedig az Amrám nemzetsége, az Iczhár nemzetsége, a Hebron nemzetsége és az Uzziél nemzetsége: Ezek Kéhátnak nemzetségei.


28. vers

Minden fineműnek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, nyolczezeren és hatszázan valának a szenthelynek őrizői.


29. vers

A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett dél felől járjanak tábort.


30. vers

És a Kéhátiták nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme legyen Elisáfán, Uzziélnek fia.


31. vers

Az ő tisztök pedig, ügyelni a ládára, az asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra és a szenthelynek edényeire, a melyekkel szolgálnak, és a takaróra, és minden azzal járó szolgálatra.


32. vers

Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme legyen Eleázár, Áron pap fia: a szenthelyre ügyelőknek előljárója.


33. vers

Méráritól való a Makhli és Músi nemzetségei; ezek a Mérári nemzetségei.


34. vers

Az ő megszámláltjaik pedig minden fineműnek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb: hatezer és kétszáz.


35. vers

És a Mérári nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme legyen Suriel, az Abihail fia; a hajléknak észak felől való oldala mellett járjanak tábort.


36. vers

A Mérári fiainak pedig tisztök legyen felügyelni; a hajlék deszkáira, annak reteszrúdaira, oszlopaira és annak talpaira, minden edényeire és minden azzal járó szolgálatra;


37. vers

Továbbá a pitvar körül való oszlopokra és azoknak talpaira, szegeire és köteleire.


38. vers

A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől, Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, a kik felügyelnek a szenthely szolgálatára, és Izráel fiainak ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon meg.
4Móz 3:10


39. vers

A léviták minden megszámláltja, a kiket Mózes és Áron az Úr rendeletére nemzetségenként számláltak vala meg, minden finemű, az egy hónapostól fogva és feljebb: huszonkét ezer.
4Móz 26:62


40. vers

És monda az Úr Mózesnek: Számláld meg Izráel fiainak minden finemű elsőszülöttét, egy hónapostól fogva és feljebb, és pedig névszerint számláld meg őket.
4Móz 18:15 4Móz 18:16


41. vers

És válaszd a lévitákat nékem (én vagyok az Úr) az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett; és a léviták barmait, Izráel fiai barmainak minden első fajzása helyett.


42. vers

Megszámlálá azért Mózes, a mint parancsolta vala néki az Úr, Izráel fiainak minden elsőszülöttét.


43. vers

És lőn minden finemű elsőszülött a nevek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, az ő megszámláltjaik: huszonkét ezer kétszáz és hetvenhárom.


44. vers

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:


45. vers

Válaszd a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett; és a léviták barmait az ő barmaik helyett, és legyenek enyéim a léviták. Én vagyok az Úr.


46. vers

A mi pedig a kétszáz és hetvenháromnak megváltását illeti, a kik felül vannak a lévitákon Izráel fiainak elsőszülöttei közül:


47. vers

Végy öt-öt siklust fejenként; a szent siklus szerint vedd azt, (húsz géra egy siklus).
3Móz 27:6 3Móz 27:7 2Móz 30:13


48. vers

És add azt a pénzt Áronnak és az ő fiainak, váltságul a köztök lévő számfelettiekért.


49. vers

Bevevé azért Mózes a váltságpénzt azoktól, a kik felül voltak a lévitáktól megváltottakon.


50. vers

Izráel fiainak elsőszülöttitől vevé be e pénzt: ezer háromszáz és hatvanöt siklust, a szent siklus szerint.


51. vers

És adá Mózes a megváltottaknak pénzét Áronnak és az ő fiainak, az Úr rendelete szerint, a miképen parancsolta az Úr Mózesnek.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei