Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:


2. vers

Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására.


3. vers

És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé.


4. vers

Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei.


5. vers

Ha pedig riadót fújtok meg, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak.


6. vers

Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.


7. vers

Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, egyszerűen kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.


8. vers

A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.


9. vers

És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.


10. vers

A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
Zsolt 81:4


11. vers

Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.


12. vers

És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán pusztájában.
4Móz 13:1


13. vers

Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint.
4Móz 2:1 4Móz 2:30


14. vers

Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő serege szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.
4Móz 2:3


15. vers

Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.


16. vers

És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.


17. vers

És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.


18. vers

Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.
4Móz 2:10


19. vers

A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.


20. vers

És a Gád törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.


21. vers

Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és amazok felállíták vala a hajlékot, míg ezek oda jutnak vala.
4Móz 3:29 4Móz 3:31


22. vers

Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.


23. vers

A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.
4Móz 2:20


24. vers

A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.


25. vers

Utolszor indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer; az Ammisaddai fia.
4Móz 2:25


26. vers

Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.


27. vers

És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.


28. vers

Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek.


29. vers

Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek.
2Móz 2:15 2Móz 2:18 2Móz 18:1 2Móz 18:2


30. vers

Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek.
Bir 1:16


31. vers

És monda Mózes: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt.


32. vers

És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.


33. vers

Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.
2Móz 3:1


34. vers

És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.
2Móz 13:21 2Móz 13:22


35. vers

Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid.
2Móz 25:10 2Móz 25:22 Zsolt 68:2 Zsolt 132:8


36. vers

Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei