Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:


2. vers

Az Izráel fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől.


3. vers

Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.


4. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz.


5. vers

Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.


6. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz.


7. vers

Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.


8. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz.


9. vers

Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre.


10. vers

Rúben táborának zászlója legyen dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.


11. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz.


12. vers

Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.


13. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz.


14. vers

Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.


15. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.


16. vers

Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak és Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.


17. vers

Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták táborával, a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett.


18. vers

Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugot felé legyen, és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.


19. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz.


20. vers

És ő mellette legyen Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.


21. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz.


22. vers

Azután legyen Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám Gideóni fia.


23. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz.


24. vers

Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolcezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.


25. vers

Dán táborának zászlója legyen észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia.


26. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz.


27. vers

Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia.


28. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz.


29. vers

Azután legyen Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia.


30. vers

Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz.


31. vers

Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az ő zászlóik szerint.


32. vers

Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.
2Móz 38:26 4Móz 1:46


33. vers

De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
4Móz 1:48 4Móz 1:49


34. vers

És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei