Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Egyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván:
2Móz 30:11


2. vers

Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre,
4Móz 26:2 4Móz 26:51 2Móz 38:26


3. vers

Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.


4. vers

És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.


5. vers

Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.


6. vers

Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.


7. vers

Júdából Naasson, Amminádábnak fia.


8. vers

Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.


9. vers

Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.


10. vers

József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.


11. vers

Benjáminból Adibán, Gideóni fia.


12. vers

Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.


13. vers

Áserből Págiel, Okránnak fia.


14. vers

Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.


15. vers

Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.


16. vers

Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei ők.


17. vers

Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint is előszámláltattak vala.


18. vers

És összegyűjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre.


19. vers

A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában.


20. vers

Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


21. vers

A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.


22. vers

Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


23. vers

A kik megszámláltattak Simeon törzséből; ötvenkilencz ezer és háromszáz.


24. vers

Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


25. vers

A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.


26. vers

Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


27. vers

A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.


28. vers

Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


29. vers

A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből, ötvennégy ezer és négyszáz.


30. vers

Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


31. vers

A kik megszámláltattak Zebulon törzséből; ötvenhét ezer és négyszáz.


32. vers

József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


33. vers

A kik megszámláltattak Efraim törzséből; negyvenezer és ötszáz.


34. vers

Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


35. vers

A kik megszámláltattak Manasse törzséből; harminczkét ezer és kétszáz.


36. vers

Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


37. vers

A kik megszámláltattak Benjámin törzséből; harminczöt ezer és négyszáz.


38. vers

Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


39. vers

A kik megszámláltattak Dán törzséből; hatvankét ezer és hétszáz.


40. vers

Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


41. vers

A kik megszámláltattak Áser törzséből; negyvenegy ezer és ötszáz.


42. vers

A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


43. vers

A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből; ötvenhárom ezer és négyszáz.


44. vers

Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak házanépéből.


45. vers

Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben;


46. vers

Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.
2Móz 38:26


47. vers

De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.
4Móz 3:1 4Móz 3:17


48. vers

Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:


49. vers

Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;
4Móz 2:33


50. vers

Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.


51. vers

És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon.
4Móz 3:38


52. vers

És tábort járjanak az Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.


53. vers

A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.
4Móz 3:7 4Móz 3:23 4Móz 29:35 4Móz 29:38


54. vers

Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei