Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

És lőn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat:
2Móz 40:1 2Móz 40:33


2. vers

Akkor előjövének az Izráel fejedelmei, az ő atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelői:


3. vers

És vivék az ő áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, éd mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe.


4. vers

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:


5. vers

Vedd el ő tőlük, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint.


6. vers

Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak.


7. vers

Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az ő szolgálatuk szerint.


8. vers

Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá.


9. vers

A Kéhát fiainak pedig semmit nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, a melyet vállon hordoznak vala.


10. vers

Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére valókat azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az ő áldozatukat az oltár elébe.


11. vers

És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az ő áldozatát az oltár felszentelésére.


12. vers

És vivé első napon az ő áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségéből.


13. vers

Vala pedig az ő áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
2Móz 30:13


14. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


15. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.


16. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


17. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.


18. vers

Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár nemzetségének fejedelme.


19. vers

Vive az ő áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
2Móz 30:13


20. vers

Egy arany csészét, tíz siklus súlyút, füstölő szerekkel telve.


21. vers

Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt egészen égőáldozatul.


22. vers

Egy kecskebakot bűnért való áldozatul.


23. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendősöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata.


24. vers

Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia.


25. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


26. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú füstölő szerekkel telve.


27. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.


28. vers

Egy kecskebak, bűnért való áldozatul.


29. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata.


30. vers

Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia.


31. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


32. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


33. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.


34. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


35. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata.


36. vers

Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.


37. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harcmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


38. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


39. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.


40. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


41. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.


42. vers

Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia.


43. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harcmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
4Móz 3:47


44. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


45. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.


46. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


47. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata.


48. vers

Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia.


49. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harcmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


50. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


51. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul.


52. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


53. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata.


54. vers

Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia.


55. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harcmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


56. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


57. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.


58. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


59. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.


60. vers

Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia.


61. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harcmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


62. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


63. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.


64. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


65. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata.


66. vers

Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia.


67. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harcmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


68. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


69. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.


70. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


71. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata.


72. vers

Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia.


73. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harcmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


74. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


75. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.


76. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


77. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata.


78. vers

Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia.


79. vers

Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harcmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.


80. vers

Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve.


81. vers

Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul.


82. vers

Egy kecskebak bűnért való áldozatul.


83. vers

Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.


84. vers

Ez volt az áldozat az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitől. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze.


85. vers

Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz siklus, a szent siklus szerint;


86. vers

Tizenkét arany csésze, füstölő szerekkel, tíz-tíz siklus súlyú vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus.


87. vers

Az egészen égőáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul.


88. vers

A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére való áldozat, minekutána felkenetett volt.


89. vers

Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon ő vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közűl; és szól vala vele.
2Móz 25:22


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei