Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

34. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

És szólal az Úr Mózesnek, mondván:


2. vers

Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint),


3. vers

Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.
Józs 15:1 Józs 15:2


4. vers

És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen Aczmonig.
Józs 15:3


5. vers

Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.
1Móz 15:18


6. vers

A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.


7. vers

Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének.


8. vers

A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.


9. vers

És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.


10. vers

A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.


11. vers

És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.


12. vers

Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül.


13. vers

És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;


14. vers

Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket.


15. vers

Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől.
4Móz 32:5 4Móz 32:33


16. vers

Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:


17. vers

Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.
Józs 14:1


18. vers

És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.


19. vers

Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.


20. vers

A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.


21. vers

A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.


22. vers

A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.


23. vers

A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.


24. vers

Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.


25. vers

És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.


26. vers

És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.


27. vers

És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.


28. vers

És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.


29. vers

Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei