Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

28. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:


2. vers

Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ügyeljetek, hogy az én áldozatomat, kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul a maga idejében áldozzátok nékem.
3Móz 1:2 3Móz 1:11


3. vers

És mondd meg nékik: Ez a tűzáldozat, a melyet áldozzatok az Úrnak: egy esztendős, ép bárányokat, naponként kettőt, szüntelen való egészen égőáldozatul.


4. vers

Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estennen készítsd el.


5. vers

És egy efa lánglisztnek tizedrészét ételáldozatul, megelegyítve egy hin sajtolt olajnak negyedrészével.
2Móz 29:38 2Móz 29:41


6. vers

Ez a szüntelen való egészen égőáldozat, a mely Sinai hegyen szereztetett kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak.


7. vers

Annak italáldozatja pedig egy hinnek negyedrésze egy-egy bárányhoz. A szenthelyen adj italáldozatot, jó borból az Úrnak.
4Móz 15:5


8. vers

A másik bárányt készítsd el estennen, a reggeli ételáldozat és és annak italáldozatja szerint készítsd el azt, jóillatú tűzáldozatul az Úrnak.


9. vers

Szombatnapon pedig áldozz két ép bárányt, esztendősöket, és két tized efa lisztlángot olajjal elegyített ételáldozatul, annak italáldozatjával egybe.


10. vers

Ez a szombati egészen égőáldozat szombatonként, a szüntelen való egészen égőáldozaton és annak italáldozatján kivül.


11. vers

A ti hónapjaitok kezdetén is áldozzatok az Úrnak egészen égőáldozatul két fiatal tulkot, egy kost, és hét egyesztendős, ép bárányt.
4Móz 10:1 4Móz 10:10


12. vers

És egy-egy tulok mellé olajjal elegyített három tized efa lánglisztet ételáldozatul, egy-egy kos mellé pedig olajjal elegyített két tized efa lánglisztet ételáldozatul.


13. vers

És egy-egy bárány mellé egy-egy tized efa lisztlángot olajjal elegyítve ételáldozatul; égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.


14. vers

Az azokhoz való italáldozat pedig legyen fél hin bor egy tulok mellé, egy harmad hin egy kos mellé, és egy negyed hin egy bárány mellé. Ez a hónapos egészen égőáldozat minden hónap kezdetén, az esztendőnek hónapjai szerint.


15. vers

És egy kecskebakot is készítsetek el bűnért való áldozatul az Úrnak, a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül, annak italáldozatával egyben.


16. vers

Az első hónapban pedig, a hónapnak tizennegyedik napján az Úrnak páskhája van.
2Móz 12:3 2Móz 12:6 2Móz 12:11


17. vers

És e hónapnak tizenötödik napján is ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.
3Móz 23:6


18. vers

Első napon legyen szent gyülekezés; semmi robota munkát ne végezzetek,
3Móz 23:7


19. vers

Hanem tűzáldozatul egészen égőáldozatot vigyetek az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt hetet, a melyek épek legyenek.


20. vers

És azoknak ételáldozata olajjal elegyített lisztláng legyen; három tized efát tegyetek egy tulok mellé, és két tizedrészt egy kos mellé.


21. vers

Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt tegyetek, a hét bárány szerint.


22. vers

És bűnért való áldozatul egy bakot, hogy engesztelés legyen értetek.


23. vers

A reggeli egészen égőáldozaton kívül, (a mely szüntelen való égőáldozat) készítsétek el ezeket.


24. vers

Ezek szerint készítsetek naponként hét napon át kenyeret, kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak; a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül készíttessék az, annak italáldozatjával egyben.


25. vers

A hetedik napon is legyen néktek szent gyülekezésetek; semmi robota munkát ne végezzetek.


26. vers

A zsengék napján is, a mikor új ételáldozatot visztek az Úrnak a ti hetes ünnepeteken: szent gyülekezésetek legyen néktek; semmi robota munkát ne végezzetek.
2Móz 23:16


27. vers

Hanem vigyetek kedves illatul egészen égőáldozatot az Úrnak: két fiatal tulkot, egy kost, és esztendős bárányt hetet.


28. vers

És azokhoz való ételáldozatul olajjal elegyített háromtized efa lisztlángot egy tulok mellé, két tizedet egy kos mellé.


29. vers

Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt, a hét bárány szerint.


30. vers

Egy kecskebakot is, hogy engesztelés legyen értetek.


31. vers

A szüntelen való egészen égőáldozaton és annak égőáldozatján kivül készítsétek ezeket: épek legyenek, azoknak italáldozatjokkal egyben.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei