Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

Azután pedig elindula a nép Haseróthból, és tábort ütének Párán pusztájában.


2. vers

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:


3. vers

Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, a melyet én adok Izráel fiainak; az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, a ki főember közöttök.
5Móz 1:22


4. vers

Elküldé azért őket Mózes Párán pusztájából az Úr rendelése szerint; és azok a férfiak mindnyájan főemberek valának Izráel fiai között.


5. vers

Ezek pedig azoknak nevei: A Rúben nemzetségéből Sámmua, a Zakhúr fia.


6. vers

A Simeon nemzetségéből Safát, a Hóri fia.


7. vers

A Júda nemzetségéből Káleb, a Jefunné fia.


8. vers

Az Izsakhár nemzetségéből Igál, a József fia.


9. vers

Az Efraim nemzetségéből Hósea, a Nún fia.


10. vers

A Benjámin nemzetségéből Pálthi, a Rafú fia.


11. vers

A Zebulon nemzetségéből Gaddiel, a Szódi fia.


12. vers

A József nemzetségéből, a Manasse nemzetségéből Gaddi, a Szúszi fia.


13. vers

A Dán nemzetségéből Ammiél, a Gemálli fia.


14. vers

Az Áser nemzetségéből Szenthúr, a Mikaél fia.


15. vers

A Nafthali nemzetségéből Nahbi, a Vofszi fia.


16. vers

A Gád nemzetségéből Géuel, a Mákhi fia.


17. vers

Ezek ama férfiaknak nevei, a kiket elküldött Mózes a földnek megkémlelésére. És nevezé Mózes Hóseát, a Nún fiát Józsuénak.


18. vers

És mikor elküldé őket Mózes a Kanaán földének megkémlelésére, monda nékik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre.


19. vers

És nézzétek meg a földet, hogy milyen az; és a népet, a mely lakozik azon: erős-é az vagy erőtlen, kevés-é az vagy sok?


20. vers

És milyen a föld, a melyben lakozik az: jó-é az vagy hitvány; és milyenek a városok, a melyekben lakozik: táborokban vagy erősségekben lakozik-é?


21. vers

És milyen a föld: kövér-é az, vagy sovány; van-é abban élőfa vagy nincs? És legyetek bátorságosok, és szakaszszatok a földnek gyümölcséből. Azok a napok pedig a szőlőzsendülés napjai valának.


22. vers

Felmenének azért, és megkémlelék a földet a Czin pusztájától fogva mind Rehóbig, odáig, a hol Hamáthba mennek.


23. vers

És felmenének dél felől, és jutának Hebronig; valának pedig ott Ahimán, Sésai és Thalmai, az Anák fiai: (Hebron pedig hét esztendővel építtetett elébb, mint az égyiptomi Czoán).


24. vers

Mikor pedig eljutának Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten vivék azt rúdon; és a gránátalmákból és a figékből is szakasztának.
5Móz 1:24 5Móz 1:25


25. vers

Azt a helyet elnevezék Eskol völgyének, a szőlőfürtért, a melyet lemetszettek vala onnét Izráel fiai.


26. vers

És visszatérének a föld megkémleléséből negyven nap mulva.


27. vers

És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt vivének nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nékik a földnek gyümölcsét.


28. vers

Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, a melyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse!
2Móz 3:8


29. vers

Csakhogy erős az a nép, a mely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott!


30. vers

Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik.
Józs 5:1


31. vers

És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal;


32. vers

Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.


33. vers

És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szála emberekből áll.


34. vers

És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei