Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól.
2Sám 3:2


2. vers

Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
2Sám 15:13 2Sám 16:22 2Sám 18:15


3. vers

Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való.


4. vers

E hat fia születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.
2Sám 5:4 2Sám 5:5


5. vers

Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.
2Sám 5:14


6. vers

És Ibhár, Elisáma és Elifélet.


7. vers

Nógah, Néfeg és Jáfia.


8. vers

És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.


9. vers

Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.
2Sám 13:14


10. vers

Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.
1Kir 11:43 1Kir 12:17 1Kir 12:19


11. vers

Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.
2Kir 8:16 2Kir 8:18


12. vers

Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.
2Kir 14:1 2Kir 14:3


13. vers

Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.
2Kir 16:1 2Kir 16:5 2Kir 18:1 2Kir 18:9 2Kir 20:6 2Kir 21:1 2Kir 21:16


14. vers

Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.


15. vers

Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.


16. vers

Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.
2Kir 24:17 2Kir 25:7 2Kir 25:9


17. vers

Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.
2Kir 24:15


18. vers

És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.


19. vers

Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit.
Ezsdr 2:2 Ezsdr 3:8


20. vers

És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten.


21. vers

Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.


22. vers

És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.


23. vers

Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.


24. vers

Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei