Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezsdrás könyve

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

Ekkor Dárius király megparancsolá, hogy nézzenek utána a könyvek tárházában, hogy a kincseket tartják vala Babiloniában.


2. vers

És találtaték Akhméta várában, a mely Média tartományában van, egy tekercs, melyre emlékezetül ez vala írva:


3. vers

"Czírus király első esztendejében, Czírus király parancsolatot adott Isten házára nézve, mely Jeruzsálemben van, hogy e ház építtessék meg, oly helyül, hol áldozatokat áldoznak; s alapzati felemeltetvén, magassága hatvan sing, szélessége is hatvan sing legyen.


4. vers

A nagy kövek rétege három s a fa rétege legyen egy, a költség pedig a király házából adassék.
1Kir 6:36 1Kir 7:12


5. vers

Sőt az Isten házának arany és ezüst edényeit is, a melyeket Nabukodonozor hozott vala el a jeruzsálemi templomból s vitt vala Babilóniába, adják vissza, hogy jussanak el azok a jeruzsálemi templomba, helyökre, s te helyezd el azokat az Isten házába."
Ezsdr 5:15 2Krón 36:7 2Krón 36:18


6. vers

Mostan azért Tattenai folyóvizen túli helytartó, Sethar-bóznai és társaik, és az Afarsakeusok, a kik a folyóvizen túl laknak, távol legyetek onnan!
Ezsdr 5:3 Ezsdr 5:6


7. vers

Hagyjátok, hadd épüljön meg Istennek ama háza! A zsidók helytartója és a zsidók vénei építsék meg Isten ama templomát a maga helyén!


8. vers

És megparancsolom azt is, hogy mit cselekedjetek a zsidók ama véneivel, hogy megépítsék Isten ama házát; tudniillik a király folyóvizen túl való adójának kincseiből pontosan költség adassék ama férfiaknak, és pedig félbeszakítás nélkül,


9. vers

És a mik szükségesek, tulkok, kosok, bárányok, égőáldozatra a menny Istenének, búza, só, bor, és olaj, a jeruzsálemi papok szava szerint adassanak nékik naponként és pedig mulasztás nélkül,
2Móz 29:18 2Móz 29:25


10. vers

Hogy vihessenek jó illatú áldozatot a menny Istenének, és könyörögjenek a királynak és fiainak életéért.
Jer 29:7 3Móz 1:9 3Móz 1:13 3Móz 1:17


11. vers

És megparancsolom azt is, hogy valaki e rendelést megszegi, annak házából szakíttassék ki egy gerenda s felállíttatván szegeztessék reá, háza pedig szemétdombbá tétessék e miatt.
Dán 2:5 2Kir 10:27 Eszt 7:9 Eszt 9:13 Dán 3:29


12. vers

Az Isten pedig, a ki nevének ott szerze lakást, megrontson minden királyt és népet, a ki felemelendi kezét, hogy megszegje e rendelést, hogy elpusztítsa Istennek ama házát, mely Jeruzsálemben van. Én, Dárius parancsoltam, pontosan megtörténjék.
Nehem 1:9 5Móz 12:11 5Móz 14:23 1Kir 8:29 Jer 7:12


13. vers

Akkor Tattenai folyóvizen túli helytartó, Sethar-bóznai és társaik, miután Dárius ily rendelést küldött, ahhoz képest cselekedének pontosan.


14. vers

És a zsidók vénei építének és jó szerencsések valának Aggeus próféta és Zakariás, Iddó fia prófétálása folytán, és megépítették és elvégezték Izráel Istenének akaratjából, és Czírus, Dárius és Artaxerxes, persiai királyok parancsolatjából.


15. vers

Bevégezteték pedig e ház az Adár hó harmadik napjáig, mely Dárius király országlásának hatodik esztendejében vala.


16. vers

És megtarták Izráel fiai, a papok, a Léviták és a fogságból visszajött többiek Isten házának felszentelését örömmel.


17. vers

Vivének pedig Isten házának felszentelésénél áldozatul száz bikát, kétszáz kost, négyszáz bárányt és tizenkét kecskebakot bűnért való áldozatra egész Izráelért, Izráel nemzetségeinek száma szerint.
1Kir 8:5 1Kir 8:63 Zak 4:10 Ezék 37:15


18. vers

És rendelék a papokat az ő osztályaik és a Lévitákat az ő rendjeik szerint Istennek szolgálatára Jeruzsálemben, Mózes könyvének rendelése szerint,
2Krón 23:4 2Krón 23:18 2Kir 11:9 1Krón 9:25 1Krón 27:4 4Móz 3:6 4Móz 3:8 4Móz 9:14


19. vers

És megtarták a rabságból visszajöttek a páskhát az első hó tizennegyedik napján;
2Móz 12:1 2Móz 12:11


20. vers

Mert megtisztultak vala a papok és Léviták: egyetemben mindnyájan tiszták valának, és megölék a húsvéti bárányt mindazokért, a kik a rabságból megjöttek, és atyjokfiaiért a papokért és önmagokért;
Zsid 5:3 Nehem 12:30


21. vers

És megevék azt Izráel fiai, a kik a rabságból visszajöttek vala, és mindazok, a kik elkülönítették vala magokat a föld népeinek tisztátalanságától s hozzájok állottak vala, hogy keressék az Urat, Izráel Istenét.


22. vers

És azután megtarták a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon örömmel, mert megvidámította vala őket az Úr, hozzájok hajtván az Assiriabeli király szívét, hogy erősítse kezöket az Istennek, Izráel Istenének háza építésében.
2Móz 12:17 2Móz 12:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei