Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezsdrás könyve

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

Ezek pedig a tartományok fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.


2. vers

Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma ez:
Nehem 7:6 Agge 1:12 Agge 1:14 Agge 2:2


3. vers

Paros fiai kétezerszázhetvenkettő;


4. vers

Sefátja fiai háromszázhetvenkettő;


5. vers

Árah fiai hétszázhetvenöt;


6. vers

Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettő;


7. vers

Élám fiai ezerkétszázötvennégy;


8. vers

Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt;


9. vers

Zakkai fiai hétszázhatvan;


10. vers

Báni fiai hatszáznegyvenkettő;


11. vers

Bébai fiai hatszázhuszonhárom;


12. vers

Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;


13. vers

Adónikám fiai hatszázhatvanhat;


14. vers

Bigvai fiai kétezerötvenhat;


15. vers

Ádin fiai négyszázötvennégy;


16. vers

Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz;


17. vers

Bésai fiai háromszázhuszonhárom;


18. vers

Jórá fiai száztizenkettő;


19. vers

Hásum fiai kétszázhuszonhárom;


20. vers

Gibbár fiai kilenczvenöt;


21. vers

Bethlehem fiai százhuszonhárom;


22. vers

Netófah férfiai ötvenhat;


23. vers

Anathóth férfiai százhuszonnyolcz;


24. vers

Azmáveth fiai negyvenkettő;


25. vers

Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom;


26. vers

Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;


27. vers

Mikmás férfiai százhuszonkettő;


28. vers

Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;


29. vers

Nebó fiai ötvenkettő;


30. vers

Magbis fiai százötvenhat;


31. vers

A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;


32. vers

Hárim fiai háromszázhúsz;


33. vers

Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;


34. vers

Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;


35. vers

Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz;


36. vers

A papok: Jedája fiai, Jésua családjából, kilenczszázhetvenhárom;
1Krón 24:7


37. vers

Immér fiai ezerötvenkettő;
1Krón 24:14


38. vers

Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét;
1Krón 9:12


39. vers

Hárim fiai ezertizenhét;
1Krón 24:8


40. vers

A Léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, Hodávia fiaitól, hetvennégy.
1Krón 24:20 1Krón 24:31 1Krón 26:1 1Krón 26:19


41. vers

Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolcz;


42. vers

A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminczkilencz.


43. vers

A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai;
Ezsdr 8:20 Nehem 11:21 Józs 9:21 Józs 9:27 1Krón 9:2


44. vers

Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,


45. vers

Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,


46. vers

Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai,
Nehem 7:48


47. vers

Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,


48. vers

Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,


49. vers

Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,


50. vers

Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai.
2Krón 26:7 1Móz 25:15


51. vers

Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,


52. vers

Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,


53. vers

Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,


54. vers

Nesiah fiai, Hatifa fiai;


55. vers

Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Haszszófereth fiai, Peruda fiai.


56. vers

Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,


57. vers

Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai.
Ezsdr 8:20 1Kir 9:20 2Krón 8:7 Nehem 11:3


58. vers

Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilenczvenkettő.


59. vers

És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán-Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é:


60. vers

Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettő.


61. vers

És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték;
1Krón 24:7 1Krón 24:19 2Sám 17:27 2Sám 19:32 2Sám 19:39 1Kir 2:7 4Móz 27:1 4Móz 27:11 4Móz 36:1 4Móz 36:13


62. vers

Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;


63. vers

És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal és Tummimmal.
Nehem 7:65 Nehem 7:70 3Móz 2:3 3Móz 2:10 3Móz 6:10 3Móz 6:22 4Móz 18:9 4Móz 18:10 2Móz 29:37 2Móz 28:30 4Móz 27:21 1Sám 28:6


64. vers

Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.


65. vers

Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek száma hétezerháromszázharminczhét - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan.
Ezsdr 2:41 2Krón 35:25 Préd 2:8


66. vers

Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;


67. vers

Tevéik négyszázharminczöt, hatezerhétszázhúsz szamárral.


68. vers

A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén;


69. vers

Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.


70. vers

És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei