Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezsdrás könyve

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

És mikor imádkozék Ezsdrás és vallást tőn, sírva és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen.
Ezsdr 9:3 Ezsdr 9:5


2. vers

És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is!


3. vers

Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akaratja szerint, a kik reszketve gondolnak a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk!
Ezsdr 9:4 5Móz 7:3


4. vers

Kelj fel! mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá!


5. vers

Fölkele annakokáért Ezsdrás és megesketé a papoknak, a Lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni; és megesküvének.
Ezsdr 10:1


6. vers

És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt.


7. vers

És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, a kik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek;


8. vers

Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetéből.
3Móz 27:28


9. vers

Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog és az esőzések miatt.
Ezsdr 3:1 Nehem 8:1 2Móz 12:2 1Sám 12:18


10. vers

Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét;
Ezsdr 9:6 5Móz 7:3


11. vers

Annakokáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől.


12. vers

És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképen a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk!


13. vers

De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, a kik vétkeztünk e dologban;


14. vers

Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, a ki idegen feleséget vett magának, városonként jőjjön elő bizonyos időben s velök a városoknak vénei és birái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját!


15. vers

Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és Mésullám és Sabbethai, a Léviták támogaták őket.


16. vers

És cselekedének ekképen azok, a kik a rabságól hazajöttek; és választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, s mindnyájok nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot;


17. vers

És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig.


18. vers

Találtatának pedig a papok fiai közül a kik idegen feleségeket vettek vala magoknak, Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül: Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja;
Ezsdr 2:36 Ezsdr 2:39


19. vers

És kezöket adák, hogy elbocsátják feleségeiket és egy kos áldozására ítéltetének vétkükért;
2Kir 10:15 2Krón 30:8 Ezék 17:18 3Móz 5:1 3Móz 7:1 3Móz 7:7 Siral 5:6


20. vers

Immér fiai közül pedig: Hanáni és Zebádja.


21. vers

Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija, Semája, Jéhiel és Uzzia,


22. vers

Pashur fiai közül: Eljoénaj, Maaszéja, Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elásza;
Ezsdr 2:36 Ezsdr 2:39 Nehem 8:4 Nehem 10:2 Nehem 10:9


23. vers

Továbbá a Léviták közül: Józabád, Simei és Kélája. (az a Kelita), Pethahja, Júda és Eliézer;
Ezsdr 2:40 Nehem 8:7 Nehem 10:11


24. vers

Az énekesek közül pedig: Eliásib, s a kapunállók közül: Sallum, Telem és Uri;
Ezsdr 2:41


25. vers

Továbbá Izráel népéből: Parós fiai közül: Ramina, Jezija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája;


26. vers

Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Élija;


27. vers

Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib, Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza;


28. vers

Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia, Zabbai és Athlai;


29. vers

Báni fiai közül: Mesullám, Mallukh, Adája, Jásub, Seál és Rámóth;


30. vers

Pahath-Moáb fiai közül: Adna, Kelál, Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel, Binnui és Manasse;


31. vers

A Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeon;


32. vers

Benjámin, Mallukh, Semarja;


33. vers

Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manasse, Simei,


34. vers

Báni fiai közül: Maádai, Amrám és Uél;


35. vers

Benája, Bédéja, Keluhu;


36. vers

Vanja, Merémóth, Eliásib;


37. vers

Mattánia, Mattenai és Jaaszái;


38. vers

Báni, Binnui, Simei;


39. vers

Selemia, Náthán és Adája;


40. vers

Makhnadbai, Sásai, Sárai;


41. vers

Azareél, Selemia és Semária;


42. vers

Sallum, Amaria, József:
Ezsdr 2:3


43. vers

A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája.


44. vers

Mindezek idegen feleségeket vettek vala magoknak. És valának e feleségek között olyanok is a kik már fiakat szültek.
Nehem 13:23


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei