Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezsdrás könyve

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

Ezek pedig családfőik és nemzetségi eredetök azoknak, a kik feljövének velem Artaxerxes uralkodásakor Babilóniából:
Ezsdr 2:2 Ezsdr 2:35


2. vers

Fineás fiai közül: Gersóm; Ithamár fiai közül: Dániel; Dávid fiai közül: Hattus;


3. vers

A Sekánia fiai közül, Parós fiai közül: Zakariás s vele egy nemzetségben másfélszáz férfi;
1Krón 3:22 Nehem 10:5


4. vers

Pahath-Moáb fiai közül: Eljóénai, Zerahia fia s vele kétszáz férfi;
Ezsdr 2:6


5. vers

Sekánia fiai közül a Jaháziel fia s ő vele háromszáz férfi;


6. vers

Ádin fiai közül: Ebed, Jónathán fia és vele ötven férfi;


7. vers

Élám fiai közül: Ésaiás, Athália fia és vele hetven férfi;


8. vers

Sefátia fiai közül: Zebádia, Mikháel fia és ő vele nyolczvan férfi;


9. vers

Joáb fiai közül: Obádia Jéhiel fia és vele kétszáztizennyolcz férfi;
Ezsdr 2:6


10. vers

Selómith fiai közül a Jószifia fia és vele százhatvan férfi;


11. vers

Bébai fiai közül: Zakariás, Bébai fia és vele huszonnyolcz férfi;


12. vers

Azgád fiai közül: Jóhanán, Hakkátán fia és vele száztíz férfi;


13. vers

Adónikám fiai közül az utódok s neveik: Elifélet, Jeiél és Semája és velök hatvan férfi;
Ezsdr 2:13


14. vers

És Bigvai fiai közül: Uthai és Zabbud és velök hetven férfi.


15. vers

Mikor pedig összegyűjtém őket az Aháva felé folyó folyóvízhez, hol három napig valánk, megnéztem jól a népet és a papokat, s a Lévi fiai közül nem találtam közöttük senkit.


16. vers

Elküldém annakokáért Eliézert, Arielt, Semáját, Elnáthánt, Járibot, Elnáthánt, Náthánt, Zakariást, Mesullámot, mint családfőket, és Jójáribot és Elnáthánt, mint eszes embereket.


17. vers

És rendelém őket Iddóhoz, a ki fő vala a Kászifia nevű helyen, és betanítám őket, hogy mit szóljanak Iddónak és az ő atyjafiainak, a Léviták szolgáinak a Kászifia nevű helyen, - hogy hozzanak szolgákat a mi Istenünk házához.


18. vers

És elhozák nékünk, Istenünknek rajtunk nyugvó jó kegyelme szerint, Is-szekhelt, a Mahli fiai közül, a ki Lévi fia, a ki meg Izráel fia vala, és Serébiát, fiaival és tizennyolcz testvérével együtt.
Nehem 8:7 Nehem 9:4 Nehem 10:13 Nehem 12:24 2Móz 6:16 2Móz 6:19 1Krón 6:17 1Krón 6:19


19. vers

És Hasábiát s vele Ésaiást, a Mérári fiai közül, testvéreivel és húsz fiával együtt;
Nehem 10:13 Nehem 12:24


20. vers

És a Léviták szolgái közül, a kiket Dávid és a fejedelmek adának a Léviták szolgálatába, kétszázhuszat; mindnyájok nevei feljegyeztettek.
Ezsdr 2:55 Ezsdr 2:58 1Kir 9:20 2Krón 8:7


21. vers

Ekkor bőjtöt hirdeték ott az Aháva folyóvíz mellett, hogy megaláznók magunkat a mi Istenünk előtt, hogy kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családainknak és minden marháinknak.
2Krón 20:3 Jóel 1:14 Jóel 2:15 Jer 36:9 Bir 20:26


22. vers

Mert szégyeltem vala a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra a mi ellenségeink ellen ez útban, mert ezt mondtuk volt a királynak, mondván: A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, a kik őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és haragja van mindazokon, a kik elhagyják őt.


23. vers

És bőjtölénk a mi Istenünkhöz könyörgénk annakokáért, és meghallgatott minket.


24. vers

Ekkor különválaszték a papi fejedelmek közül tizenkettőt Serébiához és Hasábiához és hozzájok atyjokfiai közül tízet.
Ezsdr 8:18


25. vers

És átmérém nékik az ezüstöt és aranyat és az edényeket, a mi Istenünk házának ajándékait, a melyeket a király és tanácsosai és fejedelmei és minden Babilóniában élő Izráeliták ajándékozának.


26. vers

Kezökhöz mérék pedig hatszázötven tálentom ezüstöt, száz tálentomot érő ezüst edényeket és száz tálentom aranyat.


27. vers

Húsz arany poharat, melyek ezer dárikot érnek vala, és két szép ragyogású rézedényt, melyek oly becsesek, mint az arany.


28. vers

És mondék nékik: Ti az Úrnak szentei vagytok, ez edények is szentek, és ez az ezüst és arany az Úrnak, atyáitok Istenének önkénytesen adott ajándék:


29. vers

Vigyázzatok azért reá és megőrizzétek, míg átméritek a papi fejedelmek, a Léviták és Izráel családainak fejedelmei előtt Jeruzsálemben az Úr házának kamaráiban!


30. vers

És átvevék a papok és a Léviták az ezüstöt, aranyat és az edényeket súly szerint, hogy vigyék Jeruzsálembe Istenünk házához.


31. vers

Elindulánk pedig az Aháva folyóvíz mellől az első hó tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk; s a mi Istenünk kegyelme nyugodott rajtunk, megszabadítván minket a ránk leselkedő ellenségnek kezéből ez úton.


32. vers

És megérkezénk Jeruzsálembe, és pihenénk ott három napig.
Nehem 2:11


33. vers

Negyednap pedig átméretett az ezüst, az arany és az edények a mi Istenünk házában, Merémóth papnak Uriás fiának kezéhez, vele lévén Eleázár, a Fineás fia, és velök Józadáb, a Jésua fia és Nóadia, a Binnui fia, Léviták,
Nehem 3:4 Nehem 3:21 Nehem 10:5 Nehem 10:10 Nehem 12:8 Ezsdr 10:23


34. vers

Minden szám és súly szerint, s feljegyeztetett az egész súly abban az időben.


35. vers

A kik pedig megérkeztek a fogságból, a rabságnak fiai, égőáldozatokat vivének Izráel Istenének: tizenkét tulkot egész Izráelért, kilenczvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét bakot bűnért való áldozatra, mindezt egészen égőáldozatul az Úrnak.
Ezsdr 7:17 Ezsdr 6:17


36. vers

És átadták a király parancsolatait a király helytartóinak, s a vizen túl lévő helytartóknak, és ezek segíték a népet és az Isten házát.
Ezsdr 7:21 Ezsdr 7:24 Nehem 2:9


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei