Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ezsdrás könyve

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

Mikor pedig eljöve a hetedik hónap, és Izráel fiai az ő városaiban lakozának, felgyűle a nép egyenlőképen Jeruzsálembe.
Ezsdr 2:70


2. vers

És fölkele Jésua, Jósádák fia, és az ő atyjafiai, a papok, és Zorobábel, Sealtiél fia s az ő atyjafiai, és megépíték Izráel Istenének oltárát, hogy áldozzanak rajta égőáldozatokat, a mint írva van Mózesnek, az Isten emberének törvényében.
5Móz 12:5 Zak 3:1 2Krón 23:18 2Krón 35:12 2Krón 35:26


3. vers

És erős fundamentomra állíták fel az oltárt, mert félnek vala a földnek népétől, és áldozának rajta égőáldozatokat az Úrnak, reggeli és estveli égőáldozatokat.
4Móz 28:3 4Móz 28:10 2Móz 29:38


4. vers

És megülék a sátoros ünnepet, a mint írva van, s áldozának égőáldozatot napról-napra szám és szokás szerint minden napit az ő napján.
3Móz 23:34 4Móz 29:13 4Móz 29:34 5Móz 16:13 5Móz 16:15


5. vers

És azután áldozák az állandó napi, továbbá a hónapok első napjain s az Úr minden szent ünnep napjain viendő égőáldozatot, és mindazokért valót, a kik önkénytesen ajándékozának az Úrnak.
2Móz 29:42 4Móz 28:11 4Móz 29:2 4Móz 29:5 4Móz 29:39 Nehem 10:32 Nehem 10:33


6. vers

Tehát a hetedik hónap első napjától fogva kezdének égőáldozatot áldozni az Úrnak, a mikor az Úr templomának alapköve még nem tétetett le.


7. vers

És adának pénzt a kő- és favágóknak s a mesterembereknek, és ételt és italt és olajat a Sidonbelieknek és Tírusbelieknek, hogy hozzanak czédrusfákat a Libánonról a joppéi tenger felé, Czírus, persa király nékik adott engedelme szerint.
1Kir 5:2 1Kir 5:6 1Kir 5:9 2Krón 2:10 2Krón 2:15


8. vers

Második esztendőben azután, hogy fölmenének az Isten házához Jeruzsálembe, a második hónapban megkezdték az építést Zorobábel, a Sealtiél fia és Jésua, a Jósádák fia és a többi atyjafiaik, a papok és Léviták és mindnyájan, a kik a fogságból visszajöttek vala Jeruzsálembe, és rendelék a Lévitákat, a kik húsz esztendősök vagy azon felül valának, az Úr háza építésének vezetésére.
1Krón 23:4 1Krón 23:24


9. vers

És előlálla Jésua, az ő fiai és atyjafiai, Kadmiél és fiai, a Júda fiai, egyenlőképen, hogy vezérei legyenek az Isten házát építő munkásoknak, továbbá Hénádád fiai, fiaik és testvéreik, - mind Léviták.
Ezsdr 2:40 Nehem 3:18 Nehem 3:24 Nehem 10:10


10. vers

S midőn az építők letették az Úr templomának alapkövét, Jésua és Zorobábel oda állaták a papokat öltözetükben kürtökkel, s a Lévitákat, Ásáf fiait czimbalmokkal, hogy dícsérjék az Urat, Izráel királyának, Dávidnak rendelete szerint.
Ezsdr 2:41 Ezsdr 2:69 2Krón 5:12 2Krón 20:21 2Krón 23:18 1Krón 25:2


11. vers

És énekelének, dícsérvén az Urat és hálát adván néki, mert jó, mert mindörökké van az ő irgalmassága Izráelen! És mind az egész nép nagy felszóval kiált vala, dícsérvén az Urat, hogy az Úr házának alapköve immáron letétetett!
Zsolt 106:1 Zsolt 107:1 Zsolt 118:1 Zsolt 136:1 1Krón 16:1 1Krón 16:34


12. vers

Nagy sokan pedig a papok és a Léviták és a családfők közül, a vének, a kik látták vala az első házat, mikor alapot vetnek vala most e háznak az ő szemök előtt, nagy felszóval sírnak vala, sokan pedig örömükben nagy felszóval kiáltanak vala;
Agge 2:3 Zak 4:10


13. vers

Úgy hogy a nép nem tudja vala megkülönböztetni az örömben való kiáltást a nép siralmának szavától, mert a nép kiált vala nagy felszóval, és ez a szó messze földre meghallatott.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei