Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Eszter könyve

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

És elméne a király és Hámán a lakomára, Eszter királynéhoz.


2. vers

És monda a király Eszternek másodnapon is, borivás közben: Mi a te kivánságod Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed? Ha az országnak fele is, meglészen.
Eszt 5:6


3. vers

És felele Eszter királyné, és monda: Ha kegyet találtam szemeid előtt, oh király! és ha a királynak tetszik, add meg nékem életemet kivánságomra, és nemzetségemet kérésemre.


4. vers

Mert eladattunk, én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket; ha csak szolgákul, vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jóllehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségéért.


5. vers

És szóla Ahasvérus király, és monda Eszternek, a királynénak: Ki az és hol van az, a kit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné?


6. vers

És monda Eszter: Az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán! Akkor Hámán megrettene a király és királyné előtt.
Eszt 5:4 Eszt 5:8


7. vers

A király pedig felkele haragjában a borivástól és méne a palotakertbe; Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál; mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte.


8. vers

És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esék, amelyen Eszter vala. Akkor monda a király: Erőszakot is akar elkövetni a királynén én nálam a házban?! A mint e szó kijött a király szájából, Hámán arczát befedék.


9. vers

És monda Harbona, az udvarmesterek egyike a király előtt: Ímé a fa is, a melyet készített Hámán Márdokeusnak, a ki a király javára szólott vala, ott áll Hámán házában, ötven könyöknyi magas. És monda a király: Akasszátok őt magát reá!
Eszt 5:14 Eszt 6:4 Eszt 2:22 Eszt 2:23 Eszt 6:13


10. vers

Felakaszták azért Hámánt a fára, a melyet készített Márdokeusnak, és megszünék a király haragja.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei