Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről

35. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1. vers

És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjetek:


2. vers

Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék.
4Móz 15:32 4Móz 15:36


3. vers

Ne gerjeszszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon.


4. vers

És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondván:


5. vers

Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet.
2Móz 25:2


6. vers

Kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonalat, és kecskeszőrt.


7. vers

Veresre festett kosbőröket, és borzbőröket és sittim-fát.


8. vers

Világító olajat, arómákat a kenet olajához, és fűszereket a füstöléshez.


9. vers

Ónix köveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.


10. vers

És a kik ti köztetek ahhoz értők, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, a mit az Úr parancsolt:


11. vers

A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait.


12. vers

A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt.


13. vers

Az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerekhez valókat.


14. vers

A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit, és világító olajt.


15. vers

A füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját, és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót.


16. vers

Az egészen égőáldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedenczét és annak lábát.


17. vers

A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának leplét.


18. vers

A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit.


19. vers

A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak, és az ő fiainak ruháit, a papi szolgálatra.


20. vers

Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől.


21. vers

És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat.


22. vers

És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.


23. vers

És minden ember, kinek a mije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonalat, kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket.


24. vers

Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és a kiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt.


25. vers

Az asszonyok közűl pedig mind, a kik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt a mit fontak, a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonalat.


26. vers

Azok az asszonyok pedig, a kik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt.


27. vers

A főemberek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.


28. vers

Illatozó szert is és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez.
2Móz 25:6


29. vers

Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: mind önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.


30. vers

És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből.
2Móz 31:2 2Móz 31:3


31. vers

És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:


32. vers

Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni;
2Móz 31:4 2Móz 31:5


33. vers

És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni.


34. vers

Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségből.


35. vers

Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonalból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket.


36. vers

Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A Szent Biblia könyvei