Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről

21. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1. vers

Ezek pedig azok a rendeletek, a melyeket eleikbe kell terjesztened:


2. vers

Ha héber szolgát vásárolsz, hat esztendeig szolgáljon, a hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen.
5Móz 15:12 Jer 34:14


3. vers

Ha egyedűl jött, egyedűl menjen el; ha feleséges ember, menjen el vele a felesége is.


4. vers

Ha az ő ura adott nékifeleséget, és ez fiakat vagy leányokat szűlt néki: az asszony, gyermekeivel együtt legyen az ő uráé; ő pedig egyedűl menjen el.


5. vers

De ha a szolga azt mondá: Szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiaimat, nem akarok felszabadulni:
5Móz 15:16


6. vers

Akkor vigye őt az ura a bírák elé, és állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélhez, és az ő ura fúrja által az ő fülét árral; és szolgálja őt mindörökké.


7. vers

És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja el, ne úgy menjen el, mint a szolgák mennek.


8. vers

Ha nem tetszik az ő urának, hogy eljegyezze őt magának, akkor váltassa ki; arra, hogy idegen népnek eladja, nincs hatalma, mivel hűtelen volt hozzá.


9. vers

Ha pedig a fiának jegyzi el őt: a leányok törvénye szerint cselekedjék vele.


10. vers

Ha mást vesz magának: ennek ételét, ruházatát és házasságbeli igazát alább ne szállítsa.


11. vers

Ha ezt a hármat nem cselekszi vele: akkor menjen az el ingyen, fizetés nélkűl.


12. vers

A ki úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon.
3Móz 24:17


13. vers

De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe: úgy helyet rendelek néked, a hová meneküljön.
4Móz 35:11 5Móz 19:3 Józs 20:2 Józs 20:3


14. vers

Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy azt orvúl megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra.


15. vers

A ki megveri az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon.


16. vers

A ki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon.


17. vers

A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját halállal lakoljon.
3Móz 20:9 Péld 20:20 Mát 15:4 Márk 7:10


18. vers

És ha férfiak összevesznek, és megüti valaki az ő felebarátját kővel vagy öklével, és nem hal meg, hanem ágyba esik:


19. vers

Ha felkél, és mankóján kinn jár: ne legyen büntetve az, a ki megütötte; csupán fekvéséért fizessen és gyógyíttassa meg.


20. vers

Ha pedig valaki úgy üti meg szolgáját vagy szolgálóját bottal, hogy az meghal keze alatt, büntettessék meg.


21. vers

De ha egy vagy két nap életben marad, ne büntettessék meg, mert pénze ára az.


22. vers

Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen a szerint, a mint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen.


23. vers

De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj.


24. vers

Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért;
3Móz 24:20 5Móz 19:21 Mát 5:38


25. vers

Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.


26. vers

Ha valaki az ő szolgájának szemét, vagy szolgálójának szemét úgy üti meg, hogy elpusztul, bocsássa azt szabadon az ő szeméért.


27. vers

Ha pedig szolgájának fogát, vagy szolgálójának fogát üti ki, bocsássa azt szabadon az ő fogáért.


28. vers

Ha férfit vagy asszonyt öklel meg egy ökör, úgy hogy meghal: kővel köveztessék meg az ökör, és húsát meg ne egyék; de az ökörnek ura ártatlan.
1Móz 9:5


29. vers

De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és annak urát megintették, és még sem őrizte azt, és férfit vagy asszonyt ölt meg: az ökör köveztessék meg, és az ura is halállal lakoljon.


30. vers

Ha pénzváltságot vetnek reá, fizessen lelke váltságáért annyit, a mennyit reá kivetnek.


31. vers

Akár fiút ökleljen meg, akár leányt ökleljen meg: e szerint a rendelet szerint kell cselekedni.


32. vers

Ha szolgát öklel meg az ökör vagy szolgálót: adassék azok urának harmincz ezüst siklus, az ökör pedig köveztessék meg.


33. vers

Ha pedig valaki vermet nyit meg, vagy ha valaki vermet ás, és nem fedi azt be, és ökör vagy szamár esik bele:


34. vers

A verem ura fizessen; pénzül térítse meg azok urának, a hulla pedig legyen az övé.


35. vers

És ha valakinek ökre megdöfi az ő felebarátja ökrét, úgy hogy az elpusztul: adják el az eleven ökröt, és az árát osszák meg, és a hullát is osszák el.


36. vers

Vagy ha tudták, hogy az ökör már azelőtt öklelős volt, és nem őrizte azt annak ura: fizessen ökröt az ökörért, a hulla pedig az övé legyen.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A Szent Biblia könyvei