Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Józsué könyve

21. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,
Józs 17:4


2. vers

És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére.
4Móz 35:2 4Móz 35:5


3. vers

Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.


4. vers

Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;


5. vers

Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.


6. vers

A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;


7. vers

Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.


8. vers

Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.


9. vers

Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók.


10. vers

És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kerátnak családjaiból az Áron fiaira.
1Krón 6:54


11. vers

És adák nékik az Anák atyjának városát, Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit;
Józs 15:13 Józs 20:7 Józs 14:14 1Krón 6:55


12. vers

A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául.
Józs 14:14 Józs 15:13


13. vers

Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét.


14. vers

Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét;


15. vers

Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét;


16. vers

Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből.
1Sám 6:11 1Sám 6:15 2Kir 14:11 2Kir 14:13


17. vers

A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét;


18. vers

Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost.
Jer 1:1


19. vers

Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.


20. vers

A Kehát fiai családjainak pedig, s a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának.
1Krón 6:61


21. vers

Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, És Gezert és annak legelőjét;
1Krón 6:67


22. vers

Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost.


23. vers

A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;


24. vers

Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.


25. vers

A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath-Rimmont és annak legelőjét: két várost.


26. vers

Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.


27. vers

A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, adák a Manassai fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost.
Józs 21:33 1Krón 6:62 Józs 20:8


28. vers

Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét,


29. vers

Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost.


30. vers

Az Áser nemzetségéből pedig: Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét,
1Krón 6:74


31. vers

Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost.


32. vers

A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammonth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost.
Józs 20:7


33. vers

A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői.
Józs 21:27


34. vers

A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralévő Lévitáknak, adák a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét,
1Krón 6:63


35. vers

Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.


36. vers

A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét,


37. vers

Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.


38. vers

A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét,
Józs 20:8


39. vers

Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy vársot.


40. vers

A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.


41. vers

A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel.
4Móz 35:7


42. vers

Valának ezek a városok a tulajdonképeni város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.


43. vers

Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban.
1Móz 12:7 1Móz 15:7 1Móz 15:13 1Móz 15:21 5Móz 34:4


44. vers

Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr.
5Móz 11:25


45. vers

Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt.
Józs 23:14 Józs 21:43 Józs 21:44


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei