Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes első könyve a teremtésről

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1. vers

Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.


2. vers

Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
1Krón 1:5


3. vers

A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.


4. vers

Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.


5. vers

Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.


6. vers

Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
1Krón 1:8


7. vers

Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.


8. vers

Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
1Krón 1:10


9. vers

Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.


10. vers

Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.


11. vers

E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.


12. vers

És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.


13. vers

Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.


14. vers

Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.


15. vers

Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.


16. vers

Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.


17. vers

Khivveust, Harkeust, és Szineust.


18. vers

Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.


19. vers

Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh és Czeboim felé menve Lésáig.


20. vers

Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.


21. vers

Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.


22. vers

Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.
1Krón 1:17


23. vers

Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.


24. vers

Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
1Krón 1:18


25. vers

Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.


26. vers

Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.


27. vers

Hadórámot, Úzált és Dikláth.


28. vers

Obált, Abimáélt és Sébát.


29. vers

Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.


30. vers

És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.


31. vers

Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.


32. vers

Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


A Szent Biblia könyvei