Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A prédikátor Salamon könyve

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. vers

Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki tudja a dolgok magyarázatát? Az embernek bölcsesége megvilágosítja az ő orczáját; és az ő ábrázatjának erőssége megváltozik.
Péld 16:22


2. vers

Én mondom, hogy a királynak parancsolatját meg kell őrizni, és pedig az Istenre való esküvés miatt.
Péld 24:21


3. vers

Ne siess elmenni az ő orczája elől, ne állj rá a gonosz dologra; mert valamit akar, megcselekszi.


4. vers

Mivelhogy a király szava hatalmas; és kicsoda merné néki ezt mondani: mit mívelsz?


5. vers

A ki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, és a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet;
Róm 13:3


6. vers

Mert minden akaratnak van ideje és ítélete; mert az embernek nyomorúsága sok ő rajta;


7. vers

Mert nem tudja azt, a mi következik; mert ki mondja meg néki, mimódon lesz az?


8. vers

Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet; és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak; és a gonoszság nem szabadítja meg azt, a ki azzal él.
Zsid 9:27 Jób 14:5


9. vers

Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, a mely történik a nap alatt, oly időben, a melyben uralkodik az ember az emberen maga kárára.


10. vers

És azután láttam, hogy a gonoszok eltemettettek és nyugalomra mentek; viszont a szent helyről kimentek és elfelejttettek a városban olyanok, a kik becsületesen cselekedtek. Ez is hiábavalóság!


11. vers

Mivelhogy hamar a szentenczia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve ő bennök, hogy gonoszt cselekedjenek.
Zsolt 10:6 Zsolt 10:7


12. vers

Bár meghosszabbítja életét a bűnös, a ki százszor is vétkezik; mégis tudom én, hogy az istenfélőknek lészen jól dolgok, a kik az ő orczáját félik;
Péld 1:33 Ésa 3:10 Ésa 3:11


13. vers

A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét, olyan lesz, mint az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orczáját.
Jób 20:5 Jób 20:28


14. vers

Van hiábavalóság, a mely e földön történik; az, hogy vannak oly igazak, a kiknek dolga a gonoszoknak cselekedetei szerint lesz; és vannak gonoszok, a kiknek dolga az igazaknak cselekedetei szerint lesz; mondám, hogy ez is hiábavalóság.


15. vers

Annakokáért dicsérem vala én a vígasságot, hogy nincsen embernek jobb e világon, hanem hogy egyék, igyék és vígadjon; és ez kisérje őt munkájában az ő életének napjaiban, a melyeket ád néki Isten a nap alatt.
Préd 5:18


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


A Szent Biblia könyvei