Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A prédikátor Salamon könyve

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. vers

Mikor a fejedelemnek haragja felgerjed te ellened, a te helyedet el ne hagyjad; mert a szelídség nagy bűnöket lecsendesít.


2. vers

Van egy gonosz, a melyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna, a mely a fejedelemtől származik.


3. vers

Hogy a bolondság nagy méltóságra helyeztetett, a gazdagok pedig alacsony sorsban ülnek.


4. vers

Láttam, hogy a szolgák lovakon ültek; a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák.


5. vers

A ki vermet ás, abba beesik; és a ki a gyepűt elhányja, megmarja azt a kígyó.
Zsolt 7:16 Péld 26:27 Péld 28:10


6. vers

A ki a köveket helyökből kihányja, fájdalmat szenved azok miatt; a ki hasogatja a fát, veszedelemben forog a miatt.


7. vers

Ha a vas megtompul, és annak élit meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni; a bölcseség pedig minden dolognak eligazítására nagy előmenetel.


8. vers

Ha megharap a kígyó, a míg meg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen a varázslónak.


9. vers

A bölcs ember szájának beszédei kedvesek; a bolondnak pedig ajkai elnyelik őt.


10. vers

Az ő szája beszédinek kezdete bolondság, és az ő szája beszédinek vége gonosz balgatagság.


11. vers

És a bolond szaporítja a szót, pedig nem tudja az ember, a mi következik, és a mi utána lesz, kicsoda mondja meg azt néki?


12. vers

A bolondnak munkája elfárasztja őt, mert a városba sem tud menni.


13. vers

Jaj néked ország, kinek a te királyod gyermek; és a te fejedelmid reggel esznek.
Ésa 3:5 Ésa 3:6


14. vers

Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért és nem az italért.


15. vers

A restség miatt elhanyatlik a házfedél, és a kezek restsége miatt csepeg a ház.


16. vers

Vígasságnak okáért szereznek lakodalmat, és a bor vídámítja meg az élőket: és a pénz szerzi meg mindezeket.
Zsolt 104:15


17. vers

Még a te gondolatodban is a királyt ne átkozd, és a te ágyasházadban is gonoszt a gazdagnak ne mondj: mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is bevádolná a te beszédedet.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


A Szent Biblia könyvei