Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A prédikátor Salamon könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. vers

A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei.
1Krón 22:9 1Krón 22:10 Préd 1:12


2. vers

Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
Préd 1:14 Préd 2:1 Préd 2:27


3. vers

Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?


4. vers

Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.


5. vers

És a nap feltámad, és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, a hol ő ismét feltámad.
Zsolt 19:6 Zsolt 19:7


6. vers

Siet délre, és átmegy észak felé; körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél.


7. vers

Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.


8. vers

Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül.
Péld 27:20


9. vers

A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.


10. vers

Van valami, a miről mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak.


11. vers

Nincs emlékezet az előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek.


12. vers

Én prédikátor, királya voltam Izráelnek Jeruzsálemben.
Préd 1:1


13. vers

És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.
1Kir 4:30 1Kir 4:33


14. vers

Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme!
Préd 1:2 Préd 2:1 Préd 2:27


15. vers

Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.


16. vers

Szóltam az én elmémmel, mondván: ímé, én nagygyá lettem, és gyűjtöttem bölcseséget mindazok felett, a kik fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az én elmém bőven látott bölcseséget és tudományt!
1Kir 4:31


17. vers

Adtam annakfelette az én elmémet a bölcseségnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme.
Préd 2:4 Préd 2:1


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


A Szent Biblia könyvei