Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

23. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Megvénhedék pedig Dávid és mikor igen koros volna: királylyá tevé az ő fiát, Salamont Izráel felett.
1Kir 1:1 1Kir 1:39


2. vers

És összegyűjté Izráel összes fejedelmeit, a papokat és a Lévitákat is.


3. vers

És megszámláltatának a Léviták, harmincz esztendőstől fogva, és a kik annál idősebbek valának; és azok száma fejenként, férfianként harmincznyolczezer volt.
1Krón 23:27 4Móz 4:3


4. vers

Ezek közül huszonnégyezeren az Úr háza teendőinek gondviselői valának, és hatezeren tiszttartók és birák.


5. vers

Négyezeren ajtónállók; négyezeren pedig dícsérik vala az Urat minden zengő szerszámokkal, melyeket Dávid készíttetett a dícséretre.
2Krón 29:25


6. vers

És Dávid őket csoportokba osztá a Lévi fiai szerint: Gersonitákra, Kéhátitákra és Méráritákra.
1Móz 46:11


7. vers

A Gersoniták közül valók valának Lahdán és Simhi.


8. vers

Lahdán fiai: Jéhiel a fő, Zétám és Joel hárman.


9. vers

És a Simhi fiai: Selómit, Hásiel és Hárán, hárman; ezek voltak a Lahdán családjának fejei.


10. vers

Simhi fiai: Jahát, Zina, Jéus és Béria; ezek négyen voltak Simhi fiai.


11. vers

Jahát volt a fő, Zina második: de Jéus és Béria, mivel nem sok fiakat nemzének, az ő családjukban csak egy ágnak vétettek.


12. vers

Kéhát fiai: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel, négyen.


13. vers

Amrám fiai: Áron és Mózes, Áron kiválasztatott, hogy felszenteltetnék a szentek szentje számára, ő és az ő fiai mindörökké, hogy jóillatot tennének az Úr előtt, és szolgálnának néki, s az ő nevében a népet megáldanák mindörökké.
2Móz 6:20 2Móz 28:1 4Móz 6:22 4Móz 6:27


14. vers

Mózesnek, az Isten emberének fiai pedig számláltatának a Lévi nemzetségei közé.


15. vers

Mózes fiai: Gerson és Eliézer.
2Móz 18:3 2Móz 18:4


16. vers

Gerson fiai: Sébuel a fő.
1Krón 26:24


17. vers

Eliézer fiai voltak: Rehábia a fő. Eliézernek nem volt több fia; de a Rehábia fiai igen megsokasodtak vala.


18. vers

Ishár fiai: Selómit, a ki fő vala.


19. vers

Hebron fiai: Jéria a fő, Amárja második, Jaháziel harmadik és Jékámám negyedik.
1Krón 24:23


20. vers

Uzziel fiai: Mika a fő, és Isija második.
1Krón 24:24


21. vers

Mérári fiai: Mákhli és Músi: Mákhli fiai: Eleázár és Kis.
1Krón 6:1 1Krón 6:19


22. vers

Meghala pedig Eleázár és nem voltak néki fiai, hanem leányai, a kiket a saját atyjokfiai, a Kis fiai vettek el.


23. vers

Músi fiai: Mákhli, Eder és Jeremót, hárman.


24. vers

Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfők, az ő megszámláltatásuk szerint, neveik száma szerint fejenként, a kik az Úr házában szolgáltak, húsz éves korban és azon felül.
4Móz 8:24


25. vers

Mert ezt mondotta vala Dávid: Az Úr, az Izráel Istene nyugodalmat adott az ő népének, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké;
1Kir 9:3 1Kir 9:6 1Kir 9:8


26. vers

Azért a Lévitáknak sem kell többé hordozni az Isten hajlékát, s mindazokat az eszközöket, a melyek az ő szolgálatához valók.
4Móz 4:4 4Móz 4:33


27. vers

Annakokáért Dávidnak utolsó rendelése szerint megszámláltattak a Lévi fiai, húsz éves korban és azon felül.
1Krón 23:3


28. vers

Mert az ő helyök az Áron fiai mellett van, hogy szolgáljanak az Úr házában és annak pitvaraiban, kamaráiban, és mindenféle szent edények tisztítása és az Isten házának szolgálatja által.


29. vers

És hogy gondot viseljenek a szent kenyerekre, az ételáldozathoz való lisztlángra, a kovász nélkül való lepényekre, a serpenyőben főttre és pirítottra, minden mértékre és mérőre.
3Móz 24:5 3Móz 24:9 3Móz 3:1 3Móz 3:16


30. vers

És hogy álljanak az Úrnak tiszteletére és dícséretére, úgy reggel, mint este;
2Móz 29:38 2Móz 29:42


31. vers

És hogy áldozzanak az Úrnak minden égőáldozattal, minden szombaton, a hónapok első napjain és a szokott ünnepeken bizonyos szám szerint, a mint szükség vala, szüntelen az úr előtt;
3Móz 23:2 3Móz 23:33


32. vers

És hogy szorgalmasan őrizzék a gyülekezet sátorát, őrizzék a szenthelyet, és hogy vigyázzanak az ő atyjokfiainak, az Áron fiainak szolgálatjánál az Úr házában.
3Móz 8:35


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei