Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mikeás próféta könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7


1. vers

Az Úr igéje, a mely lőn a moreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, a melyet látott Samária és Jeruzsálem felől.
Jer 26:18 Jer 26:19


2. vers

Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak teljessége. És az Úr Isten legyen bizonyság ellenetek; az Úr az ő szent templomából!
Hós 5:5 Hós 7:10


3. vers

Mert ímé, kijő az Úr az ő helyéről, és leszáll és lépdel a földnek magaslatain.
Ésa 26:21


4. vers

És szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a visz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek.
Zsolt 97:5


5. vers

A Jákób vétkéért lészen mindez, és az Izráel házának bűnei miatt! Micsoda a Jákób vétke? Avagy nem Samária-é? És mik a Júda magaslatai? Avagy nem Jeruzsálem-é?


6. vers

De olyanná teszem Samáriát, mint a mezőben való kőrakás, szőlő-plánták helyévé; és lezúdítom a völgybe az ő köveit, és még fundamentomait is kimutatom.
Hós 9:6 Hós 12:11


7. vers

Faragott képei mind összetöretnek és minden ajándékát tűz égeti meg. Minden bálványait semmivé teszem; mert paráznaság béréből gyűjtögette azokat, azért ismét paráznaság bérévé legyenek.
Hós 2:4 Hós 8:6 Hós 10:2


8. vers

E miatt kesergek és jajgatok; ruhátalan és mezítelen járok. Üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a struczmadarak.


9. vers

Mert halálosak az ő sebei. Bizony Júdáig ér; népem kapujáig hatol, Jeruzsálemig.
2Kir 18:13


10. vers

Gáthban hírül ne adjátok; sírván ne sírjatok; Beth-le-Afrában porba heveredtem.
2Sám 1:20


11. vers

Költözzetek el, Safirnak lakója gyalázatos meztelenül! Nem vonult ki Saanán lakosa; Beth-Eselnek siralma nem enged tartózkodni.


12. vers

Mert beteg lett Marótnak lakosa az ő javai miatt; mert veszedelem szállt le az Úrtól Jeruzsálemnek kapujára.


13. vers

Gyors paripához kösd a szekeret, Lákisnak lakója! ki a bűnnek kezdője valál a Sion leányánál. Bizony te benned találtatnak Izráel vétkei!
2Sám 18:14 2Sám 19:8


14. vers

Azért adj válólevelet Moreset-Gátnak! Akzib házai megcsalják Izráel királyait.


15. vers

Még hozok én te néked örököst, Marésa lakosa; Adullámig hat el Izráel dicsősége!


16. vers

Nyírd le, kopaszítsd meg magadat a te gyönyörűséges fiaidért! Szélesítsd meg kopaszságodat, mint a keselyű; mert rabságra vitettek el tőled!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7


A Szent Biblia könyvei