Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mikeás próféta könyve

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7


1. vers

Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk; pálczával verjék arczul Izráel biráját!


2. vers

De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
Mát 2:6


3. vers

Azért odaadja őket, míg a szűlő szűl, de az ő atyjafiainak maradékai visszatérnek Izráel fiaihoz.
Ésa 7:17 Ésa 7:25 Ésa 7:14 Ezék 37:19 Ezék 37:24


4. vers

És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig.


5. vers

És ő a mi békességünk. Ha az Assirus eljő a mi földünkre és megtapodja palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort és nyolcz fejedelmi férfiút.


6. vers

És megrontják Assiria földjét fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban; és megszabadít az Assiriustól, ha a mi földünkre eljő és a mi határunkba lép.


7. vers

És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.


8. vers

És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között; mint az oroszlán-kölyök a juhoknak nyája között, a mely ha betör, tipor és tép, és nincs, a ki tőle megszabadítson.


9. vers

Erőt vészen a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak.


10. vers

És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kivágom lovaidat közüled, és elvesztem hadi-szekereidet.


11. vers

És kivágom földednek városait, és ledöntöm minden erősségeidet.


12. vers

És kivágom kezedből a bűvszereket, és szemfényvesztőid nem lesznek néked.


13. vers

És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait.


14. vers

És kiszaggatom a te berkeidet közüled és elpusztítom a te városaidat.


15. vers

És haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, a kik nem engedelmeskedtek.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7


A Szent Biblia könyvei