Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mikeás próféta könyve

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7


1. vers

Halljátok csak, a mit mond az Úr! Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg szódat a halmok.
Ésa 1:2


2. vers

Halljátok meg hegyek az Úr peres dolgát, és ti, a földnek örök alapjai! Mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izráellel is perbe száll.
Ésa 1:18 Ésa 1:19 Ésa 1:20


3. vers

Én népem! mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged?! Tégy vallást ellenem!


4. vers

Hiszen felhoztalak Égyiptom füldjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldém Mózest, Áront és Máriát!
2Móz 12:51


5. vers

Én népem! Emlékezzél csak: mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia? Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit.


6. vers

Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Istennek? Égőáldozatokkal menjek-é elébe, esztendős borjúkkal?!


7. vers

Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olaj-patakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?!


8. vers

Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.
5Móz 10:12 Ámós 5:23 Ámós 5:24


9. vers

Az Úrnak szava kiált a városnak, és a te neved néz bölcseségre. Halljátok meg a vesszőt és ki rendeli azt?!


10. vers

Vannak-é még a gonosznak házában hamissággal gyűjtött kincsek, és ösztövér véka, a mely útálatos?
Ámós 8:5


11. vers

Vajjon jóváhagyom-é a hamis mértéket, és a zsákba rejtett csalárd fontokat?


12. vers

Mert a gazdagok megtöltöztek köztök ragadománynyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvök csalárd az ő szájokban.


13. vers

Én is azért megvervén, beteggé teszlek téged; elpusztítalak a te bűneid miatt.


14. vers

Eszel te, de meg nem elégszel, és benned marad a te éhséged; és gyűjtesz, de nem takarítsz, és mit megtakarítasz is, fegyverre hányom.
Hós 4:10 Hós 8:7


15. vers

Vetsz te, de nem aratsz; olajat sajtolsz te, de nem kened magadat olajjal, és mustot is, de bort nem iszol!
Ámós 4:9 Ámós 5:11


16. vers

Mert az Omri parancsolataihoz szabjátok magatokat és az Ákháb házának minden dolgához, és azoknak tanácsán jártok! Hogy pusztasággá tegyelek tégedet, az ő lakosait pedig csúfsággá, és hordozzátok népemnek gyalázatát.
1Kir 16:26 1Kir 26:30


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7


A Szent Biblia könyvei