Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes harmadik könyve a léviták egyházi szolgálatáról

24. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


1. vers

Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:


2. vers

Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, a melyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak.
2Móz 27:20


3. vers

A bizonyság függönyén kivül, a gyülekezet sátorában úgy helyheztesse el azokat Áron, hogy estvétől fogva reggelig az Úr előtt legyenek. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél.


4. vers

A tiszta arany gyertyatartóra rakja fel a mécseket; az Úr előtt legyenek szüntelen.
2Móz 25:37


5. vers

És végy lisztlángot, és süss abból tizenkét lepényt; két tized efából legyen egy lepény.


6. vers

És helyheztesd el azokat két rendben; hatot egy rendbe, a tiszta arany asztalra az Úr elé.


7. vers

És tégy mindenik rendhez tiszta tömjént, és legyen emlékeztetőül a kenyér mellett, tűzáldozatul az Úrnak.


8. vers

Szombat napról szombat napra rakja fel azt a pap az Úr elé szüntelen; örök szövetség ez Izráel fiaival.


9. vers

Azután legyen az Ároné és az ő fiaié, a kik egyék meg azokat szent helyen, mert mint igen szentséges, az övé az, az Úrnak tűzáldozataiból, örök rendelés szerint.
3Móz 21:22


10. vers

Kiméne pedig egy izráelbeli asszonynak fia, a ki égyiptomi férfiútól való vala, Izráel fiai közé, és versengének a táborban az izráelbeli asszonynak fia és egy izráelbeli férfi.


11. vers

És káromlá az izráelbeli asszony fia az Isten nevét és átkozódék; elvivék azért azt Mózeshez. Az ő anyjának neve pedig Selomith vala, Dibrinek leánya, Dán nemzetségéből.


12. vers

És őrizet alá veték azt, míg kijelentést nyernének az Úr akarata felől.
4Móz 15:34


13. vers

Szóla azért az Úr Mózesnek, mondván:


14. vers

Vidd ki az átkozódót a táboron kivül, és mindazok, a kik hallották, tegyék kezeiket annak fejére és kövezze agyon azt az egész gyülekezet.


15. vers

Izráel fiainak pedig szólj, ezt mondván: Ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét.


16. vers

És a ki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon.


17. vers

Ha valaki agyon üt valamely embert, halállal lakoljon.


18. vers

Ha pedig barmot üt agyon valaki, fizesse meg azt: barmot baromért.


19. vers

És ha valaki sérelmet ejt a felebarátján, a mint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek:


20. vers

Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért; a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is.
Mát 5:38 Mát 5:39


21. vers

A ki barmot üt agyon, fizesse meg azt, de a ki embert üt agyon, halállal lakoljon.


22. vers

Egy törvény legyen nálatok: a jövevény olyan legyen, mint a benszülött, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.


23. vers

Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és kivivék az átkozódót a táboron kivül, és agyonverék azt kővel. És úgy cselekedének Izráel fiai, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


A Szent Biblia könyvei